DD HraniceDD Hranice
DD Hranice
sponzor
sponzor
sponzor
sponzor
sponzor
sponzor
sponzor
sponzor
sponzor
sponzor
sponzor
sponzor
sponzor
sponzor
sponzor
sponzor
sponzor
sponzor
sponzor
sponzor

Další dárci a podporovatelé

Česká kulturně vzdělávací nadace

Gymnázium Hranice

Vosíme.cz Hranice

Zdeněk Babáček

Eva Majsnerová

Ing. Jakub Flajšar

Dětský domov a Školní jídelna, Hranice, Purgešova 847(dále „domov“), je příspěvkovou organizací Olomouckého kraje, který je jejím zřizovatelem. Hlavním úkolem naší organizace je poskytování výchovy a vzdělání.

 

Domov zpracovává osobní údaje v souladu s požadavky Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 2016/679 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů nebo také GDPR).

 

Domov je správcem Vašich osobních údajů, které zpracovává zejména za účelem:

- zajištění péče o děti s nařízenou ústavní výchovou

 

Kontaktní adresa správce:

Dětský domov a Školní jídelna, Hranice, Purgešova 847, adresa Purgešova 847, 753 01 Hranice IČ: 623 502 77, telefon: +420 581 601 905, e-mail: ddhranice@ddhranice.cz,

ID datové schránky: kevjumb

 

Domovna základě povinnosti uložené jí obecným nařízením jmenoval pověřence pro ochranu osobních údajů, který plní úkoly dle článku 39 obecného nařízení a pro Vás je kontaktní osobou pro řešení Vašich dotazů, požadavků nebo žádostí.

 

Kontaktní adresa pověřence pro ochranu osobních údajů:

adresa Schola Servis GDPR,s.r.o., Palackého 150/8, 796 01 Prostějov, telefon: +420 732 657 386, 733 281 378, 732 464 854, e-mail:poverenec@gdprdoskol.cz, ID datové schránky: 5b36car

Vaše nezbytné osobní údaje jsou shromažďovány a dále zpracovávány zejména na základě splnění právních povinností, které se na domov vztahují.

 

Další nezbytné osobní údaje mohou být shromažďovány za účelem splnění smlouvy mezi domovem a Vámi.

 

V některých případech mohou být Vaše osobní údaje shromažďovány a dále zpracovávány na základě Vámi uděleného souhlasu, který vždy vyjadřuje svobodný, konkrétní, informovaný a jednoznačný projev Vaší vůle se zpracováním Vašich osobních údajů za daným účelem a jehož součástí je vždy informace o možnosti udělený souhlas kdykoliv odvolat.

 

Při zpracování Vašich osobních údajů nedochází k automatizovanému rozhodování, na jehož základě by byly činěny úkony či rozhodnutí, jejichž obsahem by byl zásah do Vašich práv či oprávněných zájmů.

 

Vaše osobní údaje jsou zpracovávány pouze po nezbytnou dobu, která je individuální pro jednotlivé účely zpracování. Po uplynutí této doby jsou osobní údaje zlikvidovány nebo jsou dále uchovány po dobu stanovenou platným Spisovým a skartačním plánem, vydaným v souladu se zákonem č. 499/2004 Sb., o archivnictví a spisové službě.

 

V souvislosti se zpracováním Vašich osobních údajů máte právo na přístup k Vašim osobním údajům, na jejich opravu nebo výmaz, popřípadě omezení zpracování, vznést námitku proti jejich zpracování, případně uplatnit právo na přenositelnost údajů a další práva podle obecného nařízení o ochraně osobních údajů.

 

Svá práva a požadavky uplatňujte u pověřence pro ochranu osobních údajů.

 

Vaše požadavky budou vždy řádně posouzeny a vypořádány v souladu s příslušnými ustanoveními obecného nařízení. V případě, že nebudete souhlasit s vypořádáním Vašich požadavků a žádostí, máte právo podat stížnost Úřadu pro ochranu osobních údajů.