DD HraniceDD Hranice
DD Hranice

Dětský domov Hranice nabízí k prodeji automobil ze svého majetku. Podrobnosti o vozidle:

  • Značka a model: Renault Trafic
  • Datum první registrace 20. 3. 2003
  • Typ karoserie: minivan
  • Počet míst k sezení 2-9
  • Cena: nabídněte, nejnižžší možná nabídka 36.600,-

Závady:
V pohyblivém stroji spoji pákového mechanismu řízení (např. kulový čep, kloub, pouzdro) je větší vůle než montážní.
V systému zavěšení kol (např.čepy/pouzdra/silenbloky) jsou větší než vůle než provozní nebo některé spojovací prvky jsou uvolněné.

Povrchová koroze, nefunkční baterie.

Prosím, pokud máte zájem o toto vozidlo, podání nabídek v písemné podobě je možné do [9. 6. 2023, do 12.00], v zalepené obálce s názvem “Prodej auta - neotevírat”. Písemnou nabídku zašlete na adresu DD, k rukám ředitelky DD. Na nabídky doručené po uvedeném termínu nebude brán zřetel. Vůz bude prodán nejvyšší nabídce, která nesmí být nižší než minimální požadovaná cena. Otevření obálek s nabídkami proběhne dne [12.6.2023]. 

Pokud máte zájem získat další informace nebo si prohlédnout vozidlo, kontaktujte nás prostřednictvím níže uvedených kontaktních údajů:

  • Telefonní číslo: [776633648]
  • E-mail: [reditelka@ddhranice.cz]

Děkujeme za váš zájem.
S pozdravem,

Dětský domov Hranice 

Cílem a přáním všech zaměstnanců našeho domova je vytvořit dětem hezké a příjemné prostředí. Na tomto se můžete podílet i Vy svým finančním darem.

Děkujeme všem sponzorům a dárcům, kteří věnovali dárky či peněžní dary dětem našeho domova. Přispěli tak ke spokojenějšímu životu našich dětí.

DD Hranice

Základní informace

Ve smyslu zákona č. 106/1999 Sb. o svobodném přístupu k informacím a pokynu MŠMT ČR čj.: 31 479/99 -14 k zajištění úkolů vyplývajících z uvedeného zákona.


Název zařízení: Dětský domov a Školní jídelna, Hranice, Purgešova 847
(tento název je v souladu s údaji vedených v rejstříku škol a školských zařízení)
   
Sídlo zařízení-ředitelství: Hranice, Purgešova 847 (zobrazit na mapě)
   
IČO: 623 502 77
   
Právní forma zařízení: příspěvková organizace
   
Zřizovatel: Olomoucký kraj
   
Telefon, fax: 581 601 905, 581 694 232
   
E-mail: ddhranice@ddhranice.cz
Odkaz na facebook: Dětský Domov Hranice | Facebook
Ředitelka zařízení: Jmenována na základě usnesení Rady Olomouckého kraje ze dne 1. 4. 2021, s účinností od 1. 4. 2021
   
Pravomoci ředitele: Vymezují § 164 a 165 zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon) a § 23 a 24 zákona č. 109/2002 Sb., o výkonu ústavní výchovy nebo ochranné výchovy ve školských zařízeních a o preventivně výchovné péči ve školských zařízeních a o změně dalších zákonu. Pravomoci ředitele jsou dány právní subjektivitou zařízení, upraveny zřizovatelem či dalšími zákonnými normami.

Budova DD Hranice

Dětský domov byl zřízen  MŠMT ČR  jako příspěvková organizace se sídlem v Hranicích na Moravě podle § 12, odst.2 písm.f) zákona ČNR, č. 564/1990 Sb. o státní správě a samosprávě ve školství, ve znění pozdějších předpisů na základě Zřizovací listiny ze dne 15.6.1995 (nahlédnutí je k dispozici v ředitelně DD a ŠJ).

Statutárním zástupcem DD je ředitelka, jmenována na základě usnesení Rady Olomouckého kraje ze dne 1. 4. 2021, s účinností od 1. 4. 2021, v souladu s ustanovením § 166 odst. 2 zákona 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání v platném znění , v souladu s ustanovením § 59 odst.1 písm.i zákona č. 129/2000Sb., o krajích (krajské zařízení), v platném znění. Organizační struktura je přílohou Organizačního řádu DD a ŠJ, uloženého v ředitelně.