Vnitřní řád školní jídelny 2015

 

Dětský domov a Školní jídelna, Hranice, Purgešova 847

ORGANIZAČNÍ  ŘÁD  DOMOVA

část: 33 .  Vnitřní řád Školní jídelny

Č.j.:

                                                           266 /2015

Vypracoval:

Mgr. Pavla Tvrdoňová, ředitelka

Schválil:

Mgr. Pavla Tvrdoňová, ředitelka 

Pedagogická (provozní) rada projednala dne:

                                                  2.12.2015                                 

Platnost ode dne:

                                                  1.12.2015

Účinnost ode dne:

                                                        2.12.2015

Změny ve směrnici jsou prováděny formou  číslovaných písemných dodatků, které tvoří součást tohoto předpisu.

 Obsah:

I.      Úvodní ustanovení

II.    Práva a povinnosti dětí, pravidla vzájemných vztahů mezi dětmi a   

        pedagogickými  pracovníky

A.      Práva dětí

B.      Povinnosti dětí

C.      Práva zákonných zástupců

D.      Povinnosti zákonných zástupců

E.      Pravidla vzájemných vztahů mezi dětmi a pedagogickými pracovníky

III.   Provoz a vnitřní režim Školní jídelny

A.       Účastníci Školního stravování

B.       Provoz Školní jídelny

C.       Vnitřní režim Školní jídelny

D.       Vaření diet

IV.    Bezpečnost a ochrana zdraví dětí, ochrana dětí před sociálně patologickými jevy a před   

         projevy diskriminace, nepřátelství nebo násilí

A.          Bezpečnost a ochrana zdraví dětí

B.          Ochrana před sociálně patologickými jevy a před projevy diskriminace, nepřátelství     

               nebo násilí

V.        Zacházení s majetkem Školní jídelny

VI.      Závěrečná ustanovení

                                                    

I.       ÚVODNÍ USTANOVENÍ

 

1.            Vnitřní řád Školní jídelny (dále jen ŠJ ) je vydáván v souladu s § 30 zákona č.561/2004   Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání  (školský zákon ) a je součástí organizačního řádu právnické osoby Dětský domov a Školní jídelna, Hranice, Purgešova 847

2.            Vnitřní řád Školní jídelny je platný pro součást Školní jídelna právnické osoby Dětský domov a Školní jídelna, Hranice,Purgešova 847( dále jen „Školní jídelna“).

3.              Zřízení a provoz  uvedeného školského zařízení vymezují platné předpisy, zejména:

        -   zákon č.561/2004 Sb., (školský zákon )

        -  zákon č. 258/2000 Sb., o ochraně veřejného zdraví

              -  vyhláška č. 107/2005 Sb., o školním stravování

        -  vyhláška č. 137/2004, o hygienických požadavcích na stravovací služby,

           vše v platném znění.

 

 

II.  Práva  a  povinnosti  dětí,  pravidla  vzájemných    

      vztahů  mezi  dětmi ,  zákonnými  zástupci  dětí

 a pedagogickými  pracovníky

A.    Práva dětí

 

1.            Děti docházející do Školní jídelny mají všechna práva dítěte, jak jsou stanovena v „Úmluvě o právech dítěte“.

2.             Děti mají právo na zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví, na život a práci ve zdravém    životním prostředí.

3.             Děti mají právo na ochranu před jakoukoliv formou diskriminace, před fyzickým nebo psychickým násilím, zneužíváním, zanedbáváním, před sociálně patologickými jevy a všemi druhy toxikománií.

 

B.     Povinnosti dětí

 

1.      Děti docházející do Školní jídelny dodržují pravidla kulturního chování.

2.      Děti se nesmějí dopouštět projevů rasismu a šikanování.

3.      Děti jsou povinny řídit se pokyny pedagogického dozoru a dalších oprávněných osob.

 

C.    Práva zákonných zástupců dětí

 

1.      Zákonný zástupce dítěte má právo vznášet připomínky a podněty k práci Školní jídelny u vedoucí Školní jídelny nebo u ředitele Dětského domova.

 

D.  Povinnosti zákonných zástupců dětí

 

1.      Zákonný zástupce má povinnost informovat Dětský domov o zdravotních obtížích dítěte po návratu z vycházky, či z pobytu u rodičů, nebo jiných závažných skutečnostech, na které je nutno brát ze zdravotního hlediska ohled.

E. Pravidla vzájemných vztahů mezi dětmi, zákonnými zástupci dětí

a pedagogickými pracovníky

 

1.      Dozor ve Školní jídelně vydává dětem pokyny, které bezprostředně souvisí s plněním vnitřního řádu Školní jídelny, zajištění bezpečnosti a dalších nezbytných organizačních opatření.

2.      Informace, které zákonný zástupce poskytne o dítěti (zdravotní způsobilost,…) jsou důvěrné a všichni pedagogičtí pracovníci se řídí se zákonem č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů.

3.      Dítě zdraví ve Školní jídelně pracovníky Dětského domova srozumitelným pozdravem. Pracovník Dětského domova dítěti na pozdrav odpoví.  

III.    PROVOZ a vnitřní režim Školní Jídelny

 

A.             Účastníci stravování

 

1.      Školním stravováním se rozumí stravovací služby pro děti, závodním stravováním se rozumí stravovací služby pro zaměstnance.

2.        Školní stravování se řídí výživovými normami stanovenými v příloze č. 1 k vyhlášce č. 107/2005 a rozpětím finančních limitů na nákup potravin stanovených v příloze č. 2 k vyhlášce č.107/2005.

3.      Účastníci školního stravování ve smyslu výše uvedených předpisů jsou děti  z organizace Dětský domov a Školní jídelna, Hranice . Účastníci závodního stravování  jsou zaměstnanci organizace Dětský domov a Školní jídelna, Hranice.

4.      V případě opakovaného nedodržování tohoto Vnitřního řádu ŠJ (zejména porušování kázně a ohrožování bezpečnosti a hygieny stravování), má ředitelka Dětského domova právo po předchozím upozornění vydat vůči dítěti opatření ve výchově dle zákona 109/2002 sb.ve znění pozdějších předpisů.

 

     B.            Provoz Školní jídelny

 

1.      Dítě má právo denně odebírat stravu, která je dítěti podána dle věkových kategorií (viz. níže ) a případně diet.

2.       Provoz Školní jídelny je od 6:30 do 7.30 hod. a od 12.00 do 19:00 hod., pokud není strava vydávána v rodinných skupinách v kuchyňkách. Jídelna je zamčená do té doby, dokud ji dětem neodemkne vychovatel. Pro pití si děti mohou zajít v průběhu dne kdykoliv po dohodě s vychovatelem. Děti nemohu žádat o vstup do ŠJ např. uklízečku, jelikož tato není oprávněna ve ŠJ vykonávat dozor nad bezpečností dětí.

3.      Doba výdeje oběda  pro děti a zaměstnance Dětského domova je od 11.30 hod. do 15.00 hod. v určených, podle vyučování dětí.  Doba výdeje večeře  pro děti je od 18.00 do 19.00 hod., pokud není v tuto dobu vydávána v rodinné skupině. Výdej studené večeře (starší děti) a svačin dětí  zajišťují vychovatelé podle potřeby a rozvrhu denní činnosti.

4.       Jídlo je určeno k okamžité spotřebě, za jídlo odnesené v jídlonosiči nezodpovídáme.

5.      Děti, které nejsou přihlášeny v ten den ke stravování a čekají na ostatní ve Školní jídelně, nesmějí konzumovat vlastní stravu ( jídlo od rodičů, z balíčku celodenního stravování, z vlastního nákupu atd.) k tomu jsou určeny kuchyňky na patrech rodinných skupin.

6.      Spotřebiče, které jsou umístěny ve ŠJ (mikrovlnka, plyn. sporák, el.trouba) mohou obsluhovat pouze proškolené a poučené osoby.

7.       

Stravovací normativy platné od 1.2.2014

 

Kategorie

Finanční norma

Režie, náklady

Příspěvek zaměstnancům z FKSP

Poplatek za oběd

Do 6-ti  let

52,-kč

-

-

16,-kč

7-10 let

61,-kč

-

-

19,-kč

11-14 let

68,-kč

-

-

22,-kč

15 a více

84 ,-kč

-

-

25,-kč

zaměstnanci

25,-kč

-

5,-kč

20,-kč

 

 

C.      Vnitřní režim Školní jídelny

 

1.      Strava se vydává dítěti vždy pod dohledem službu konajícího vychovatele (obědy vydává kuchařka ).

2.      V případě nemoci dítěte se strava vydává skupinovým vychovatelům dítěte do přinesených nádob.

3.      Po příchodu do Školní jídelny se děti řadí v pořadí, v jakém přišli do jídelny. V odůvodněných případech může dítě požádat pedagogický dozor o přednostní výdej stravy ( odchod do kroužků, potřeba stihnout autobus atd.)

4.      Při stolování děti dodržují pravidla slušného chování, dbají pokynů dozoru a ostatních pracovníků Dětského domova.

5.      Po ukončení oběda zasunou nehlučně zpět židli a odnesou použité nádobí na určené místo. Po vyzvání pedagogického dozoru se seřadí a potichu odejdou z jídelny.

6.      Zaměstnanci Dětského domova se stravují ve Školní jídelně.

7.      Do věkových skupin jsou strávníci zařazováni na dobu kalendářního roku, ve kterém dosahují věku podle jednotlivých skupin. (Příloha č.2vyhl.107/05Sb.)    

8.      Sestavování jídelníčku se řídí výživovými normami dle přílohy č. 1 vyhl. 107/05 Sb. Jídelníček je    vyvěšen     u  vchodu do Školní jídelny na nástěnce.

 

D.  Dietní stravování

     V případě nutnosti vařit dietní jídla (celiakie, diabetes) by bylo nutné zajistit jídla                           dodavatelsky z jiné školní jídelny, popř. zaškolit vedoucí ŠJ. 

    

 

  

IV.    Bezpečnost a ochrana zdraví dětí, ochrana dětí před sociálně patologickými jevy a před projevy diskriminace, nepřátelství nebo násilí

 

A.    Bezpečnost a ochrana zdraví dětí

 

1.      Děti i zaměstnanci jsou povinni pro vstup do ŠJ použít předepsanou obuv – protiskluzová podrážka s pevnou patou.

2.       Děti po příchodu do ŠJ zasednou ke stolům a pro stravu k výdejnímu pultu půjdou až po vyzvání vychovatelem.

3.      Děti jsou povinny chránit své zdraví, zdraví pracovníků Dětského domova i ostatních osob.

4.       Bezpečnost a ochrana zdraví dětí ve Školní jídelně je zajištěna po celou dobu provozu ŠJ.

5.      K zajištění bezpečnosti ve Školní jídelně je určen pedagogický dozor.

6.       Rozpis pedagogických dozorů je dán rozpisem služeb vychovatelů. Dozor v ŠJ má na starosti vychovatel konající „hlavní službu“.

7.      Děti jsou seznamovány se zásadami bezpečnosti a ochrany zdraví, pravidly chování a hygieny.

8.       Děti dodržují při všech svých činnostech zásady bezpečnosti a ochrany zdraví, při svém počínání mají na paměti nebezpečí úrazu. Dodržují pravidla chování  a hygieny.

9.      Pedagogický dozor dbá o bezpečnost stravujících, organizuje odběr stravy a zajišťuje čistotu a bezpečnost prostředí, zejména podlahy.

10.   Každý úraz, poranění či nehodu ve Školní jídelně okamžitě hlásí pedagogickému dozoru. Zdravotní indispozici dítě neprodleně oznámí pedagogickému dozoru,  který poskytne potřebnou péči, uvědomí vedení Dětského domova, případně zajistí transport nemocného dítěte k lékaři.

 

B.     Ochrana před sociálně patologickými jevy a před projevy diskriminace, nepřátelství nebo násilí

 

1.      Je zakázáno nošení, držení, distribuce a zneužívání návykových látek ( alkohol, cigarety, drogy) v areálu Dětského domova a Školní jídelny.

2.      Projevy šikanování mezi žáky, tj. násilí, omezování osobní svobody, ponižování a pod., kterých by se dopouštěli jednotliví děti nebo skupiny dětí vůči jiným dětem nebo skupinám (zejména v situacích, kdy jsou takto postiženi děti mladší a slabší), jsou v prostorách Dětského domova  přísně zakázány.

 

V.      OCHRANA MAJETKU DĚTSKÉHO DOMOVA

 

1.      Děti mají právo užívat zařízení Školní jídelny v souvislosti se školním stravováním.

2.      Děti jsou povinny udržovat v pořádku a nepoškozovat předměty tvořící zařízení  ŠJ.

3.      Děti šetří zařízení a vybavení jídelny a uklízí po sobě zanechanou nečistotu.

4.      Děti okamžitě oznámí zjištěné závady na majetku ve ŠJ pedagogickému dozoru v ŠJ.

5.      Škodu na majetku Školní jídelny, kterou  způsobí dítě svévolně nebo z nedbalosti, je možné po dohodě s vedením Dětského domova vymáhat z příjmů dítěte.

 

VI.    ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

 

1.      Vnitřní řád Školní jídelny byl projednán a schválen na poradě pedagogických a nepedagogických pracovníků dne 2.12.2015

2.      Platnost vnitřního řádu Školní  jídelny začíná s účinností od 2.12.2015 na dobu neurčitou.

 

V Hranicích 10.11.2015                                                                           Mgr. Pavla Tvrdoňová

                                                                                                                              ředitelka