Vnitřní řád 01.09.2015 Hranice

 

OBSAH:

1. Charakteristika a struktura zařízení

1.1. Název právnické osoby, která vykonává činnost DDŠJ, adresa a telefonní číslo

1.2. Součásti zařízení a jejich organizační členění

1.3. Charakteristika jednotlivých součástí a jejich úkolů

1.4. Personální zabezpečení

1.5. Organizační zajištění spolupráce s osobami odpovědnými za výchovu

1.6. Správa svěřeného majetku

 

2. Postup při přijímání, přemísťování a propouštění dětí

2.1. Přijímání dětí

2.2. Propouštění dětí

     2.2.1. Spolupráce s kompetentními orgány a institucemi

     2.2.2. Setrvání nezaopatřených plnoletých v DDaŠJ po dovršení zletilosti

     2.2.3. Zajišťování pomoci po propuštění z DDŠJ

2.3. Přemísťování dětí

 

3. Organizace výchovně vzdělávacích činností

3.1. Organizace výchovné činnosti

3.2. Organizace zájmových činností

3.3. Systém prevence sociálně patologických jevů

3.4. Povinná dokumentace

3.5. Plánování práce v DDŠJ

3.6. Organizace vzdělávání dětí

 

4. Organizace péče o děti v DDŠJ

4.1. Zařazení dětí do rodinných skupin

4.2. Ubytování dětí

4.3. Materiální zabezpečení

4.4. Finanční prostředky dětí

4.5. Systém stravování

4.6. Postup v případě útěku dítěte

4.7. Postup v případě dočasného omezení nebo přerušení poskytování péče v DDŠJ

 

5. Práva a povinnosti dětí

5.1. Systém hodnocení a opatření ve výchově

5.2. Kapesné, osobní dary a věcná pomoc

5.2.1. Kapesné

       5.2.1.1. Výše kapesného

       5.2.1.2. Kapesné ve zvláštních případech

       5.2.1.3. Systém přiznání kapesného

       5.2.1.4. Kritéria pro výši kapesného

       5.2.1.5. Výplata kapesného

    5.2.2. Osobní dary

    5.2.3. Věcná pomoc

5.3.  Organizace dne

5.4.  Pobyt dětí mimo DDaŠJ

    5.4.1. Vycházky

    5.4.2. Pobyt u rodičů či jiných osob

    5.4.3. Kontakty dětí s rodiči a dalšími osobami

    5.4.4. Smluvní pobyt zletilých nezaopatřených osob v zařízení

5.5. Postup při podávání a vyřizování žádostí, stížností a návrhů řediteli, pedagogickým pracovníkům DDŠJ a dalším osobám a orgánů

5.6. Spoluspráva dětí

5.7. Podmínky zacházení dětí s majetkem DDŠJ

 

6. Práva a povinnosti osob odpovědných za výchovu

 

7. Úhrada nákladů na péči o děti v DDŠJ

7.1. Vydání rozhodnutí

7.2. Výše příspěvku

7.3. Způsob odvolání

7.4. Sankce

 

 

 

 

8. Postup DDŠJ při zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví

   8.1. Zdravotní péče a zdravotní prevence vč. hygieny

   8.2. Prevence rizik při pracovních činnostech

   8.3. Postup při úrazech dětí

   8.4. Postup při onemocněních dětí

   8.5. Postup při intoxikaci dítěte alkoholem nebo jinými návykovými látkami, postup při sebepoškozování dítěte nebo sebevražedném pokusu, postup při agresivitě dítěte, kterou ohrožuje zdraví a životy jiných nebo vlastní

1. Charakteristika a struktura zařízení

1.1. Název právnické osoby, která vykonává činnost zařízení, adresa a telefonní číslo

 

Dětský domov a Školní jídelna, Hranice, Purgešova 847

Tel.: 581 60 19 05, tel.fax.: 581 694 232, 733 736 960 - ředitelka

Mail: Tato emailová adresa je chráněna před spamboty, abyste ji viděli, povolte JavaScript ,IČO 623 502 77

http://www.dd.hranice.cz

 

1.2. Součásti zařízení a jejich organizační členění

 

Dětský domov a Školní jídelna (dále jen DD a ŠJ, domov) sdružuje:

a) Dětský domov s kapacitou 32 lůžek, IZO: 110 022 106

b) Školní jídelnu s kapacitou 55 jídel, IZO: 103 132 791

Tyto součásti DDŠJ se dále nečlení.

Dětský domov a Školní jídelna je zařízení s nepřetržitým celoročním provozem (zák. 109/2002 Sb., § 37).

 

1.3. Charakteristika jednotlivých součástí a jejich úkolů

 

Činnost DD a ŠJ se řídí zákonem 109/2002 Sb. o výkonu ústavní výchovy nebo ochranné výchovy ve školských zařízeních a o preventivně výchovné péči ve školských zařízeních a o změně dalších zákonů a Vyhláškou č. 438/2006 Sb., kterou se upravují podrobnosti výkonu ústavní výchovy a ochranné výchovy ve školských zařízeních, včetně změny zákonem č.333/2012 Sb.

Úkolem DD a ŠJ je zajišťovat nezletilým osobám, a to zpravidla ve věku od 3 do 18 let, případně zletilým osobám do 19 let, na základě rozhodnutí soudu o ústavní výchově nebo o předběžném opatření náhradní výchovnou péči v zájmu jeho zdravého vývoje, řádné výchovy a vzdělávání.

DD a ŠJ poskytuje péči jinak poskytovanou rodiči nebo jinými osobami, kterým bylo dítě svěřeno do výchovy rozhodnutím příslušného orgánu.

Školní jídelna se řídí Vyhláškou MŠMT ČR č. 107/2005 Sb. v platném znění o školním stravování v platném znění. Úkolem školní jídelny v DD a ŠJ je poskytnout dětem a zaměstnancům domova společné stravování, a to po celý kalendářní rok.

Oprávněnou úřední osobou podle zákona č. 500/2004 Sb. (Správní řád) je ředitel.

DD a ŠJ může provozovat zařízení pro děti vyžadující okamžitou pomoc dle zřizovací listiny ze dne 19.9.2014.

 

1.4. Personální zabezpečení

 

O děti pečují ředitel, vedoucí vychovatel, vychovatelé, asistentky pedagoga – pedagogové.

Výchovně vzdělávací činnost je zabezpečena kvalifikovanými zaměstnanci. Mezi provozní zaměstnance patří sociální pracovnice, účetní, kuchařky, údržbář, uklízečka.

Veškerou činnost v organizaci řídí ředitel. Je statutárním orgánem organizace a má právo jednat jejím jménem. Jmenuje a odvolává svého zástupce, který zastupuje ředitele v době nepřítomnosti.

Za úroveň pedagogické práce v době nepřítomnosti ředitele a vedoucího vychovatele odpovídají vedoucí směn. Vedoucí směn dohlíží na práci vychovatelů, asistentů vychovatele na směně v daný den. Mají pravomoc dávat vychovatelům a asistentům vychovatele závazné pokyny podle potřeby a vzniklé situace.

Zástupcem ředitele pro ekonomickou oblast je účetní, která je nadřízená provozním  zaměstnancům: údržbář, uklízečka.

Školní jídelnu řídí a kontroluje vedoucí školní jídelny. Má pravomoc dávat kuchařce závazné pokyny (viz Organizační řád).

 

Nově přijatým pedagogickým pracovníků je přidělen uvádějící vychovatel, který zaměstnance  seznámí s výchovnými postupy, dokumentací a poznatky o dětech, provozními záležitostmi a vším co usnadní začlenění do pracovního kolektivu. Každý nově přijatý zaměstnanec má přiděleného uvádějícího pracovníka, tak aby každý znal své kompetence a odpovědnost.

 

1.5. Organizační zajištění spolupráce s osobami odpovědnými za výchovu

Spolupráci s osobami odpovědnými za výchovu zajišťuje zpravidla ředitel a sociální pracovnice, popřípadě vychovatelé.

Úřední hodiny pro jednání s osobami odpovědnými za výchovu se nestanovují. Osoby odpovědné za výchovu mohou navštívit sociální pracovnici za účelem jednání kterýkoliv pracovní den v době od 8.00 do 12.30 hodin, ředitele v pracovní dny od 8.00 – 16.00 hodin.  Pokud není osoba odpovědná za výchovu předem ohlášená, není povinností sociální pracovnice a ředitele být v době návštěvy na pracovišti, pokud mají jiné služební povinnosti mimo organizaci. Pro úspěšnost jednání je vhodné dopředu ohlásit návštěvu. Pro spolupráci s osobami odpovědnými za výchovu využívá DD a ŠJ i příslušný orgán sociálně právní ochrany dětí, zejm. odbory sociálních věcí magistrátů a obecních úřadů obcí s rozšířenou působností.

 

1.6. Správa svěřeného majetku

Vymezení majetku, který má DD a ŠJ ve správě, je ke dni zřízení organizace uvedeno ve zřizovací listině.

 

2. Postup při přijímání, přemísťování a propouštění dětí

 

2.1. Přijímání dětí

Do DD a ŠJ v Hranicích jsou přijímány děti, které nemají závažné poruchy chování na základě rozhodnutí soudu.

Přijetí dítěte v DD a ŠJ je přítomen vždy ředitel, event. vychovatel a sociální pracovnice a je realizováno v úzké spolupráci se všemi příslušnými zúčastněnými. Pokud je přítomna osoba odpovědná za výchovu, projednají se s ní cíle a možnosti péče, přání, představy a očekávání. Názory zúčastněných jsou zaznamenány a promítnou se do PROD, výchovných plánů.

Ředitel popř. pověřený pracovník seznámí osoby odpovědné za výchovu s jejich povinnostmi a s důsledky při nedodržení povinností a všemi potřebnými informacemi včetně s postupem vyřizování stížností, kontakty apod.

Sociální pracovnice převezme veškerou dokumentaci o dítěti, zvl. pak:                                    

- pravomocné nařízení soudu o ÚV nebo PO

- lékařskou dokumentaci

- průkaz ZP

- rodný list

- občanský průkaz, vlastní-li ho dítě

- poslední vysvědčení, katalogový list žáka

- cestovní pas

- očkovací průkaz

Vychovatel zajistí ubytování dítěte, vstupní lékařskou prohlídku, vybavení dítěte prádlem, školním vybavením, hygienickým vybavením apod. Vypracuje adaptační plán dítěte.

Sociální pracovnice oznámí písemně do 3 dnů od přijetí dítěte do DD a ŠJ příslušnému soudu, orgánu sociálně právní ochrany a osobám odpovědným za výchovu. Dětskému diagnostickému ústavu v Olomouci – Sv. Kopečku oznámí přijetí dítěte.

Osobám odpovědným za výchovu navíc sdělí základní informace o DD a ŠJ, návštěvách, vyživovací povinnosti, kontaktech na DD a ŠJ apod.  

Zařazení dítěte do rodinné skupiny řeší čl. 4.1. tohoto VŘ.

Vstupní pohovor s dítětem provádí ředitel popř. ZŘ, který dítě m.j. seznámí s jeho právy a povinnostmi, o důvodu a předpokládané délce umístění, o chodu zařízení, o možnosti využívat Schránku důvěry a o možnosti obracet se v případě potřeby či rady o pomoc na něj či jiného pracovníka, ke kterému bude mít dítě důvěru, jak může udržovat kontakt s blízkými osobami.

 

2.2. Propouštění dítěte

(zákon 109/2002 v platném znění, §24, odst.5, písm. a –c)

Ředitel zařízení ukončí pobyt dítěte v zařízení:

 

Ø  jestliže soud zrušil ústavní výchovu nebo zrušeno předběžné opatření o ÚV,

Ø  dosáhne-li zletilosti, pokud v zařízení dobrovolně nesetrvá do ukončení přípravy na povolání, nejdéle do 26 let

Ø  dosáhne-li věku 19 let, byla-li mu prodloužena ústavní výchova a pokud v zařízení dobrovolně nesetrvá do ukončení přípravy na povolání

Ø  vypoví-li plnoleté dítě dohodu o setrvání v péči DD a ŠJ do skončení přípravy na povolání,

Ø  vypoví-li DD a ŠJ dohodu o setrvání v péči DD a ŠJ do skončení přípravy na povolání, z důvodů neplnění podmínek daných smlouvou

Ø  jestliže rozhodnutím soudu o osvojení nebo svěření do pěstounské péče nabylo právní moci

Ø  po uplynutí doby trvání předběžného opatření nebo po jeho zrušení soudem

Ukončení pobytu dítěte v DD a ŠJ oznámí sociální pracovnice písemně orgánu sociálně právní ochrany, příslušnému soudu, osobám odpovědným za výchovu a Dětskému diagnostickému ústavu v Olomouci – Sv. Kopečku.

Sociální pracovnice ve spolupráci s vychovatelem zabezpečí vyrovnání pohledávek mezi dítětem a DD a ŠJ. DD a ŠJ vybaví dítě osobními věcmi, obutím a ošacením, které dítě užívalo před propuštěním z DD a ŠJ. Spisová dokumentace se zaarchivuje.

 

2.2.1. Spolupráce s kompetentními orgány a institucemi

Instituce, se kterými DD a ŠJ jedná a spolupracuje:

Ø  orgány sociálně právní ochrany dětí příslušných magistrátu či pověřených obcí – při přijímání dětí, pravidelné zprávy o dětech, souhlasy s pobytem dětí u rodičů a jiných osob, zprostředkování spolupráce DDaŠJ s rodinou, případně jiné organizace pověřené sociálně právní ochranou dětí umístěných v DDaŠJ Hranice,

Ø  b) soudy – pravidelné zprávy o dětech, účast na jednáních

Ø  Dětský diagnostický ústav a Středisko výchovné péče v Olomouci – Svatém Kopečku

Ø  d) školy

Ø  e) neziskové organizace, které mají ve své činnosti pomoc dětem z dětských domovů

Ø  f) státní zastupitelství – pravidelné kontroly ze Zák. 109/2002 Sb.

Ø  Mediační a probační služba

 

Se soudy, orgány sociálně právní ochrany dětí a DDÚ jedná ředitel, sociální pracovnice, případně zástupce ředitele. Ve věci programu rozvoje osobnosti a jeho plnění mohou s DDÚ jednat i vychovatelé, a to s vědomím ředitele či ZŘ. Běžné záležitosti týkající se výchovy a vzdělávání dětí a jejich zdravotního stavu (škola, psycholog, psychiatr…) zajišťuje vychovatel.

 

2.2.2. Setrvání nezaopatřených plnoletých osob v DD po dovršení zletilosti

Nezaopatřená plnoletá osoba může setrvat v DD a ŠJ po dovršení zletilosti:

Ø  pokud soud prodloužil ústavní výchovu max. do 19 let,

Ø  pokud požádá DD a ŠJ o dobrovolné prodloužení péče do skončení přípravy na povolání a uzavře s DD a ŠJ o tomto písemnou smlouvu. O možnosti uzavřít tuto smlouvu písemně informuje dítě sociální pracovnice cca 6 měsíců před dovršením 18 let dítěte.

Vzor: Smlouva o prodlouženém pobytu dítěte v zařízení viz příloha

V rámci prodlouženého pobytu zletilé nezaopatřené osoby v zařízení jsou v rámci PROD upravena pravidla a účast na chodu zařízení tak, aby podporovala rozvoj životních dovedností a samostatného života. Tato pravidla zpracuje klíčový pracovník, určený pro dané dítě.

 

2.2.3. Zajišťování pomoci po propuštění z DD a ŠJ

Před odchodem z domova vychovatelé pracují s dítětem dle vyhodnocení jeho potřeb pro samostatný život. Cílem je úspěšný přechod dítěte do samostatného života. Vychovatelé s ním plánují zaměstnání, ubytování, správu financí, možnosti finanční podpory (např. možnosti sociálních dávek), jednání s úřady, péče o zdraví. Při odchodu je mu předán seznam kontaktních míst a osob, na které se může obrátit v případě nutnosti. Tento seznam vypracuje sociální pracovnice ve spolupráci s odpovědnými orgány a osobami odpovědnými za výchovu.

Pro každé odcházející dítě je připraveno rozloučení.

Dítěti, které se propouští z DD a ŠJ v plnoletosti se poskytuje věcná pomoc nebo peněžitý příspěvek dle předpisu 460/2013 Sb. – až do výše 25 000 Kč.

Mimo tuto pomoc se DD a ŠJ snaží zajistit dítěti ubytování, popřípadě pracovní příležitost, event. kontakty na osoby, které by mohly pomoci v jiných regionech.

Dítěti nabízí DD a ŠJ právní a sociální poradenskou službu a pomoc i po odchodu z domova.

Dítěti, které odchází, náleží veškeré ošacení a obuv, které mělo v době posledních dnů v zařízení v užívání.

Pakliže je to v silách DD a ŠJ, sledujeme, jak si děti vedou v samostatném životě.

 

2.3. Přemísťování dětí

Přemístit dítě do jiného školského zařízení pro výkon ústavní nebo ochranné výchovy lze na základě našeho podnětu příslušnému OSPODU a následnému rozhodnutí soudu. Důvodem může být podnět DD a ŠJ, žádost osob odpovědných za výchovu, dítěte nebo orgánu sociálně právní ochrany. Při přemístění je vždy přítomen pedagogický pracovník. Při přemístění se předává dokumentace uvedená v bodě 1. Při přemístění dítěte do jiného školského zařízení pro výkon ústavní nebo ochranné výchovy náleží dítěti veškeré ošacení a obuv, které mělo dítě v užívání před přemístěním. Náleží mu rovněž osobní věci a osobní dárky.

Domov vytváří podmínky pro spolupráci s rodinou dítěte nebo náhradní rodinou a příslušnými orgány při realizaci přemístění dítěte do rodiny nebo do náhradní rodinné péče.

Dítě je vždy s dostatečným předstihem informováno a jemu poskytována podpora.

 

3. Organizace výchovně vzdělávacích činností

 

3.1. Organizace výchovných činností

Výchovná práce se realizuje v DD a ŠJ pedagogickými pracovníky, mezi které patří ředitel, ZŘ - vedoucí vychovatel, vychovatelé a asistenti pedagoga.

Poradním orgánem ředitele je pedagogická rada. Svolává ji ředitel nebo nadpoloviční většina pedagogických pracovníků. Členy pedagogické rady všichni pedagogičtí pracovníci. Základním dokumentem výchovné práce je Školní vzdělávací program a Roční plán výchovně vzdělávací činnosti na školní rok, který sestavuje ZŘ a ředitel. Roční plán je předložen předem k připomínkovému řízení všem pedagogickým pracovníkům.

Vychovatelé zpracují Program rozvoje osobnosti jednotlivých dětí a plán hlavních úkolů. Program rozvoje osobnosti dítěte na konci školního roku písemně vyhodnotí.

Na jednotlivé týdny zpracovávají vychovatelé týdenní programy výchovně vzdělávací činnosti. Na týdenním plánování se podílejí děti. Vychovatelé dbají, aby děti přitom uplatňovaly své koníčky, záliby a osobité rysy osobnosti. Volnočasové aktivity se řídí také přáním dětí či jejich většiny. Zájmové aktivity, organizované jinými subjekty jsou dětem nabízeny tak, aby si mohly vybrat dle svého přání a zájmu.

Vychovatelé se pravidelně účastní rodičovských schůzek ve školách, konzultací s učiteli, reagují na výzvy škol k jednání o problémech dětí. S výsledky pak seznamují na provozních poradách, pedagogických radách ostatní pedagogy, v případech závažnějších bez odkladu Ř nebo ZŘ.  

 

Průběh dne i noční služby zaznamenají vychovatelé a asistentky do knihy denní evidence. Uvedou všechny důležité informace včetně náplně výchovné činnosti, vycházek, vzkazů ohledně dětí kolegům atd.

V době prázdnin je v DD a ŠJ specifický provoz. Při poklesu počtu dětí se počet skupin na přechodnou dobu snižuje. Vychovatelé slouží v celodenních směnách podobně jako v sobotu a neděli během školního roku.

Prázdninová činnost dětí je zaměřena zejména na rekreační, zájmovou činnost a sportovní činnost apod.

O letních prázdninách se organizují rekreace (v závislosti na finančních možnostech zařízení:

a) rekreace pořádané DD a ŠJ,

b) rekreace, pořádané jinými subjekty.

 

3.2. Organizace zájmových činností

Zájmová činnost se dělí na dvě skupiny:

a)    zájmová činnost dětí mimo domov, kterou zajišťujeme přes ZUŠ, ZŠ, sportovní kluby, DDM a jiné podobné subjekty,

b)    zájmová činnost nepravidelná, ale o to rozmanitější, v rámci běžné činnosti v rodinných skupinách.

 

Pro individuální i společnou zájmovou činnost mohou děti užívat:

- počítače vč. internetu

- televize

- video, DVD

- keramickou dílnu

- kuchyňky

- knihovnu

- zahrádku

- hřiště

- sportovní potřeby – kolečkové brusle, brusle, skateboardy, kola, lyže, míče apod.

- hračky na skupinách

- stolní tenis

- posilovnu

- dětské prvky na zahradě

 

 

3.3. Systém prevence sociálně patologických jevů

Pracovníkem pro koordinaci prevence a boje proti sociálně patologickým jevům v chování a jednání dětí je pověřený vychovatel – koordinátor a preventista. Ten zpracovává Minimální preventivní program v boji s negativními sociálně patologickými jevy v chování dětí, který je samostatným dokumentem DD a ŠJ, a předkládá ho pedagogické radě. Program schvaluje ředitel a je zpracováván na každý školní rok.

Tento vychovatel rovněž zpracovává Krizový plán při zjištění patologických jevů v chování dětí.

Při všech preventivních činnostech spolupracuje domov s ostatními subjekty, které se nějakým způsobem zajímají o výchovu dětí, sociálně právní ochranu dětí apod.

 

3.4. Povinná dokumentace DD a ŠJ

Povinná dokumentace DD a ŠJ je dána zákonem 109/2002 Sb. Povinnou dokumentaci tvoří:

a)    vnitřní řád DD a ŠJ,

b)    roční plán výchovně vzdělávací činnosti,

c)    týdenní programy výchovně vzdělávací činnosti,

d)    jednací protokol,

e)    osobní dokumentace dětí včetně záznamů o stavu dětí vedených sociální pracovnicí, programu rozvoje osobnosti, ve kterém jsou vedeny zejména záznamy o plnění stanovených cílů a písemných žádostí osob odpovědných za výchovu o povolení pobytu podle § 23, odst. 1. písm. a).

f)     kniha denní evidence domova

g)    kniha úředních návštěv

h)     knihu ostatních návštěv včetně evidence návštěv a korespondence osob odpovědných za výchovu

 

DD a ŠJ vede navíc:

a)    školní vzdělávací program, kroniku, zápisy z pedagogických rad a zápisy z provozních porad, osobní spisy zaměstnanců DD a ŠJ, ekonomickou dokumentaci a dokumentaci v oblasti BOZP a PO podle příslušných právních norem.    

b)    každému dítěti je vedeno album, kde jsou založeny fotografie z jeho života, vzpomínky a podstatné informace, tak aby se orientovalo ve svém životě . Tuto dokumentaci o životě dítěte vede klíčový pracovník, který je pro dané dítě určen (viz Roční plán vých.-vzd. činnosti)  

                                                                                                                                                               3.5. Plánování práce v DD a ŠJ

                                                                                                                                                      Základní dokumenty plánování v DD a ŠJ:

a)    koncepce domova

b)    školní vzdělávací program, pracovní listy k ŠVP

c)     roční plán výchovně vzdělávací činnosti,

d)     programy rozvoje osobnosti (PROD),

e)    týdenní programy výchovně vzdělávací činnosti rodinných skupin,

 

3.6. Organizace vzdělávání dětí

 

Před příchodem dítěte do DD a ŠJ zjistí sociální pracovnice v příslušném diagnostickém ústavu, event. od sociální pracovnice z terénu, informace o dítěti (cizí jazyk, typ školy, poruchy učení, smyslové postižení apod.), aby bylo možné dítě vřadit do školy co nejoptimálněji dle jeho zájmu a schopností. Domov vytváří podmínky, aby dítě mohlo využívat veřejně dostupných služeb (školy, zájmové kroužky apod.) a usnadnilo mu tak, navázání nových kontaktů, možností využití volného času mimo domov. Dítě je podporováno v aktivním a svobodném výběru školy k budoucímu profesnímu zaměření, respektující jeho vzdělávací možnosti. V maximální možné míře je názor dítěte respektován. Do rozhodovacího procesu jsou zainteresováni i osoby odpovědné za výchovu (souhlas).

První den doprovází dítě do školy pedagog domova (při umístění do DD , nástup do 1. tř.).

Děti chodí do všech typů škol. Děti předškolního věku navštěvují zpravidla ZŠ a MŠ Struhlovsko nebo ZŠ a MŠ – Dětské centrum Hranice nebo přípravnou třídu při ZŠ a MŠ Nová ul.. Děti školního věku zpravidla navštěvují ZŠ a MŠ Šromotovo (spádová škola).

Základní školu s upravenými osnovami pro děti LMR navštěvují děti na ZŠ a MŠ Hranice, Nová 1820, nebo ZŠ a MŠ – Dětské centrum Hranice.

Dětem a jejich zákonným zástupcům doporučuje DD aŠJ dokončení 9. ročníku ZŠ v případě, že dítě opakovalo některý z předcházejících ročníků, dokončení podporujeme a ve školách intervenujeme. Vedeme tímto děti k odpovědnosti za svou budoucnost a profesní uplatnění v životě.

Vzdělávání dětí po skončení povinné školní docházky řeší DD a ŠJ individuálně s každým dítětem a osobami odpovědnými za výchovu.  Informujeme o dnech otevřených dveří, pokud nemají osoby odpovědné za výchovu zájem zajišťujeme doprovod dětí na tyto dny na SŠ, SOU a OU, účastníme se prezentace škol. DD a ŠJ provádí konzultace s výchovnými poradci škol. SŠ či SOU a OU si vybírají děti svobodně. Přihlášku ke studiu podepisuje osoba odpovědná za výchovu, vent.. Tento dává písemnou plnou moc DD a ŠJ.

Se školami jedná ve věcech zásadní důležitosti ředitel, ZŘ – vedoucí vychovatel, vent.. Sociální pracovnice, v běžných záležitostech (informace o chování a prospěchu dětí, spolupráce s učiteli apod.) vychovatelé. V ekonomických záležitostech jedná se školami účetní.

Nepřítomnost dětí ve školách omlouvá telefonicky vychovatel nebo asistent pedagoga, který má ráno u dítěte službu. Písemně ředitel, sociální pracovnice nebo vychovatel, a to razítkem a podpisem v ŽK nebo UK, případně na omluvném listě.

 Vyčleněním každodenního času v Režimu domova pro přípravu na vyučování podporujeme děti k odpovědnosti, samostatnosti a zvládání situací při problémech v učení.

 

4. Organizace péče o děti v DD a ŠJ

 

4.1. Zařazení dětí do rodinných skupin

Dítě bude zařazeno do rodinné skupiny podle následujících hledisek:

1. volné místo v kapacitě skupiny

2. přítomnost sourozenců ve skupině

3. přítomnost věkově či zájmově blízkých dětí ve skupině

4. vhodnost pedagogů ve skupině pro daný typ dítěte

Sourozenci se zařazují do jedné rodinné skupiny, pokud tomu nebrání výchovné, vzdělávací či zdravotní důvody.

O zařazení do rodinné skupiny rozhoduje ředitel a ZŘ - vedoucí vychovatel po konzultaci s vychovateli a sociální pracovnicí.

 

4.2. Ubytování dětí

Ubytování dětí je realizováno na pokojích či samostatném pokoji. V DD a ŠJ jsou tři typy ložnic, ve kterých jsou ubytovány 2 nebo 3 děti. Děti mají na skupině k dispozici společenskou místnost (obývací pokoj), ložnice, kuchyňku, sociální zařízení. Dále je tam místnost pro vychovatele a sklad. Kuchyňka je vybavená potřebným nádobím. K vybavení společenské místnosti patří televizor, event. video a DVD a 1-2 počítače. Jeden televizor navíc je přenosný, který slouží dětem pro individuální sledování (např. při nemoci či sledování výukových programů apod.). O režimu provozu přenosného televizoru rozhoduje službu konající vychovatel.

Ke standardnímu vybavení ložnice patří válenda, skříň, skříňky, šuplíky, psací stůl, židle a lampička.

Každé dítě má pro uchování osobních věcí uzamykatelnou skříňku, ke které má volný přístup. Dražší věci jako mobily, tablety apod. si může dítě uložit ve vychovatelně. Vyzvednout si je může kdykoli si o ně požádá. Za drahé věci neuložené na vychovatelně domov neručí. Pokud chce být dítě samo, nerušeno na pokoji, oznámí to vychovatelce. Nelze však zakázat vstup dítěti ubytovanému spolu s ním. Dítě má právo mít možnost „být sám“, pokud je to z provozních důvodů možné. Situaci řeší vychovatel konající službu.

Vychovatelé působí na děti tak, aby děti měly povinnost udržovat pořádek a čistotu, plnily pokyny zaměstnanců zařízení, šetrně zacházely se svěřenými věcmi, nepoškozovaly majetek, dodržovaly zásady slušného chování a jednání s osobami s nimiž přichází do styku.

 

4.3. Materiální zabezpečení  

 

Dětem je poskytováno:

a)    stravování, ubytování a ošacení,

b)    učební potřeby a pomůcky

c)    úhrada nezbytně nutných nákladů na vzdělávání,

d)    úhrada nákladů na zdravotní péči, léčiva a zdravotnické prostředky, které nejsou hrazeny ze zdravotního pojištění, pokud nebyla péče vyžádána osobami odpovědnými za výchovu,

e)    kapesné, osobní dary a věcná pomoc při odchodu zletilých ze zařízení,

f)     úhrada nákladů na dopravu do sídla školy.

 

Dále mohou být dětem na základě povolení ředitele hrazeny:

a)    potřeby pro využití volného času a rekreaci,

b)    náklady na kulturní, uměleckou, sportovní a oddechovou činnost,

c)    náklady na soutěžní akce, rekreace,

d)    náklady na dopravu k osobám odpovědným za výchovu, event. osobám blízkým.

 

 

Prádlo a ošacení dětí je uloženo ve skříní na pokoji dítěte. Každé dítě má výhradně své prádlo, které užívá. Za praní, žehlení, stav prádla, oblékání dětí a skladovou evidenci je zodpovědná příslušná asistentka pedagoga. V rámci Programu rozvoje osobnosti dítěte stanoví asistentka pedagoga ve spolupráci s vychovatelem stupeň samostatnosti dítěte pečovat o své prádlo samostatně. Od toho se odvíjí i uložení prádla na pokoji, praní svého prádla dítětem apod. Cílem výchovného snažení je, aby dítě, které odchází z domova, dovedlo pečovat o své oblečení po všech stránkách.

Vychovatelé sledují úroveň oblékání dětí, mohou navrhovat dokoupení, výměnu či opravu ošacení.

Prádlo se nakupuje výhradně na konkrétní dítě. Výjimku tvoří dary. Dítě má právo se vyjadřovat k nákupu druhu prádla, jeho vzhledu, barvě, střihu apod. Je limitováno zpravidla finanční částkou. Podle míry samostatnosti a schopnosti nákupu si děti mohou kupovat po dohodě s asistentkou pedagoga a vychovatelem ošacení samy.

S obuví je situace obdobná. Kupuje se přímo pro dítě. Výjimku mohou tvořit gumáky a lyžařské boty. Jako motivačního faktoru lze dětem, které si pečují příkladně o prádlo a ošacení, pořizovat dražší a atraktivnější zboží.

Děti jsou vedeny k hospodárnému nakládání s veškerým spotřebním materiálem i materiálem dlouhodobé potřeby.

 

4.4. Finanční prostředky dětí

Finanční prostředky dětí se ukládají na vkladní knížku, případně na jinou formu spoření, je-li sjednána.  O takových prostředcích vede sociální pracovnice přesnou evidenci ve spolupráci s účetní domova. Finanční prostředky může mít dítě na vlastní žádost uloženo i v trezoru ředitele. O stavu finančních prostředků jsou děti i osoby odpovědné za výchovu pravidelně informováni a mohou si o nich rozhodovat. Děti jsou vedeny dle věku k finanční gramotnosti na základě běžných situací (nákupy, šetření, hrazení důležitých finančních položek – zvolit co má přednost, různé formy spoření, uvážlivě přistupovat k půjčkám, hypotékám apod.)

Finanční prostředky z příležitostné pracovní činnosti (např. brigád), které nejsou pravidelným příjmem a které nepodléhají povinnosti přispívat na pobyt v DD a ŠJ, náleží v plné výši dítěti.

O jejich užití si rozhoduje dítě samo.

 

4.5. Systém stravování

Je řešen ve směrnicích : č: 18 Provozní řád školní jídelny a směrnicí č. 19: Řád školní jídelny, které jsou v souladu s legislativními předpisy.

Domov má vlastní kuchyň s jídelnou. Kapacita kuchyně je 55 jídel. Kuchyňky na patrech slouží dětem k přípravě stravy o víkendu, občerstvení, ohřívání jídel a k výuce vaření v rámci Programu rozvoje osobnosti dítěte. Děti jsou vedeny k základům zdravé výživy.

Rozsah poskytované stravy: snídaně, přesnídávky do školy, oběd, svačina, večeře a u dětí nad 15 let druhá večeře.

Doba vydávání stravy je řešena v denním režimu.

Do kuchyně mohou kromě služby z řad dětí se svou vychovatelkou či vychovatelem pouze ředitel a jeho zástupce, ve večerních hodinách asistentky pedagoga. Cizí osoby mají přístup do kuchyně přísně zakázán.

Strava se v DD a ŠJ podává výhradně v jídelně nebo pod řízením vychovatele  nebo na kuchyňkách ve skupinách. Není povoleno z hygienických důvodů uschovávat stravu na pokojích dětí.

V souladu s Programem rozvoje osobnosti mohou děti pomáhat při přípravě stravy či vařit samy stravu pro skupinu (zvl. starší děti).

 

4.6. Postup v případě útěku dítěte z DDaŠJ

Pokud se dítě nevrátí ve stanovenou dobu do domova, po 60 minutách se považuje situace za možný útěk. Službu konající vychovatel nebo asistentka pedagoga se pokusí od ostatních dětí zjistit, zda-li neví něco o pohřešovaném dítěti, snaží se dítě kontaktovat. Pokud se nepodaří spojit se s dítětem či zjistit, kde se nachází, telefonicky nahlásí na Policii ČR, Purgešova ulice, postrádání dítěte. Dále se řídí pokyny policisty ve službě. Pokud je to z organizačních důvodů možné, vychovatel co nejdříve jde ohlásit útěk osobně. Měl by mít co největší přehled o dítěti – co mělo asi na sobě, výška, váha, vzhled, kamarádi apod. Rovněž je žádoucí mít fotku dítěte. Službu konající vychovatel zapíše útěk do Knihy útěků, která je umístěna na vychovatelně ve stole. Útěk, resp. jeho nahlášení oznámí vychovatel bezodkladně řediteli domova nebo ZŘ.

V případě záchytu dítěte, je Policie ČR povinna odvézt do nejbližšího záchytného zařízení (diagnostického ústavu), pokud nejsme schopni si dítě na vyzvání vyzvednout. Pokud výjimečně převoz zajistí policie, uhradit náklady má povinnost nezletilá osoba nebo osoba zodpovědná za výchovu.

Nejbližší pracovní den ohlásí písemně sociální pracovnice útěk příslušnému soudu, orgánu sociálně právní ochrany dětí a osobám odpovědným za výchovu. Stejně tak hlásí případný návrat dítěte.

Při návratu z útěku přebírá dítě službu konající vychovatel.

Za dobu na útěku nenáleží dítěti kapesné.

V případě nenávratu dítěte z návštěvy osob odpovědných za výchovu i osob blízkých či ostatních prověří vychovatel, sociální pracovnice nebo ředitel důvod nenávratu, a to telefonicky, písemně (zpravidla el. pošta) nebo osobní návštěvou. Při neuspokojivém zdůvodnění postupují odpovědné osoby jako při útěku.

 

4.7. Postup v případě dočasného omezení nebo přerušení poskytování péče v DD a ŠJ

V době, kdy je pobyt v zařízení přerušen podle § 23 odst.1 písm.a) zákona 109/2002 Sb., ve znění pozdějších předpisů, poskytují dítěti plné přímé zaopatření osoby, u nichž dítě přebývá.

K omezení poskytované péče v domově může dojít v případě hospitalizace dítěte. Z poskytovaného přímého zaopatření (zák. 109/2002 Sb., § 2, odst. 7).

 

5. Práva a povinností dětí  jsou dány § 20, odst. 1 a 2 Zák. 109/2002 Sb.

Právo:

a)    na zajištění plného přímého zaopatření,

b)    na rozvíjení tělesných, duševních a citových schopností a sociálních dovedností,

c)    na respektování lidské důstojnosti,

d)    na společné umístění se svými sourozenci, nebrání-li tomu závažné okolnosti ve vývoji a vztazích sourozenců,

e)    na vytváření podmínek pro dosažení vzdělání a pro přípravu na povolání v souladu s jeho schopnostmi, nadáním a potřebami,

f)     na svobodu náboženství, při respektování práv a povinností osob odpovědných za výchovu usměrňovat dítě v míře odpovídající jeho rozumovým schopnostem,

g)    být seznámeno se svými právy a povinnostmi, radit se se svým obhájcem nebo opatrovníkem ustanoveným pro řízení podle zvl. zákona (218/2003 Sb., §§11 a 20) bez přítomnosti třetích osob, a za tímto účelem přijímat a odesílat korespondenci bez kontroly jejího obsahu,

h)    účastnit se aktivit zařízení organizovaných v rámci výchovného programu s výjimkou zákazu či omezení v rámci opatření ve výchově, stanovených tímto zákonem,

i)      obracet se se žádostmi, stížnostmi a návrhy na ředitele a pedagogické pracovníky DD a ŠJ a požadovat, aby podání adresovaná příslušným státním orgánům, orgánům územní samosprávy a právnickým a fyzickým osobám, jsou-li pověřeny výkonem sociálně právní ochrany dětí, byla ze zařízení odeslána v následující pracovní den po jejich odevzdání pracovníkům zařízení, a to bez kontroly jejich obsahu; Tyto žádosti, stížnosti, návrhy a podání je domov povinen evidovat.

j)      vyjádřit svůj názor na zamýšlená a prováděná opatření, která se ho dotýkají, názorům dítěte musí být věnována patřičná pozornost odpovídající jeho věku a rozumové vyspělosti,

k)    požádat o osobní rozhovor a uskutečnit osobní rozhovor s pověřeným zaměstnancem orgánu sociálně právní ochrany dětí, zaměstnancem ČŠI, ministerstva nebo orgánu kraje, a to bez přítomnosti dalších osob,

l)      být hodnoceno a odměňováno a ke svému hodnocení se vyjadřovat,

m)  na informace o stavu svých úspor či pohledávek,

n)    na udržování kontaktu s osobami odpovědnými za výchovu a dalšími blízkými osobami za podmínek stanovených občanským zákoníkem, a to formou korespondence, telefonických rozhovorů a osobních návštěv,

o)    přijímat v zařízení s vědomím pedagogického pracovníka i návštěvy osob, které nejsou uvedené v písmenu n); pedagogický pracovník návštěvu nepřipustí, pokud byly dítěti zakázány nebo omezeny návštěvy podle § 21 odst.1 písm.e) nebo pokud návštěva ohrožuje zdraví nebo bezpečnost,

p)    opustit samostatně se souhlasem pedagogického pracovníka zařízení za účelem vycházky, pokud se jedná o dítě starší 7 let, pokud nedošlo k zákazu nebo omezení v rámci opatření ve výchově stanovených zák. 109/2002 Sb.

q)    na podporu a pomoc po ukončení pobytu v zařízení v souladu s cílem reintegrace dítěte do rodiny a společnosti.

 

Povinnosti:

a)    dodržovat stanovený pořádek a kázeň, plnit pokyny a příkazy zaměstnanců DD a ŠJ, šetrně zacházet se svěřenými věcmi, nepoškozovat cizí majetek, dodržovat zásady slušného jednání s osobami, s nimiž přichází do styku, v prostorách domova a v osobních věcech udržovat pořádek a čistotu a i jinak zachovávat ustanovení vnitřního řádu DD a ŠJ,

b)    dodržovat předpisy a pokyny k ochraně bezpečnosti a zdraví, s nimiž bylo seznámeno,

c)    poskytnout na výzvu ředitele doklady o svých příjmech,

d)    předat do úschovy na výzvu ředitele předměty ohrožující výchovu, zdraví a bezpečnost; doba úschovy těchto předmětů nesmí přesáhnout dobu pobytu dítěte v zařízení a při jeho ukončení musí být tyto předměty dítěti nebo osobě odpovědné za výchovu vydány,

e)    podrobit se na výzvu ředitele domova vyšetření, zda není ovlivněno alkoholem nebo jinou návykovou látkou. Je-li pro vyšetření třeba odebrat krev, je dítě povinno strpět, aby mu lékař nebo odborný zdravotnický pracovník odebral krev, pokud to není spojeno s nebezpečím pro jeho zdraví.

 

Na nezaopatřené plnoleté osoby v DD a ŠJ podle § 2 odst. 6 zákona se vztahují ustanovení odstavců práva a povinnosti.

 

Ředitel DD a ŠJ má přitom právo m.j.:

a)    být přítomen při otevření listovní nebo balíkové zásilky dětem, pokud je důvodné podezření, že zásilka má z výchovného hlediska závadný obsah nebo by mohla ohrozit zdraví či bezpečnost dětí, a uschovat ji na dobu omezenou dnem propuštění dítěte z DD a ŠJ,

b)    převzít od dítěte do dočasné úschovy cenné předměty, finanční hotovost převyšující výši kapesného podle § 31 zák. 109/2002 Sb., a předměty ohrožující výchovu, zdraví či bezpečnost dětí – musí být písemně zdokumentováno,

c)    zakázat nebo přerušit návštěvu osob odpovědných za výchovu nebo jiných osob v zařízení v případě jejich nevhodného chování, které by nepříznivě působilo na výchovu dětí,

d)    žádat dítě o poskytnutí dokladů o jeho příjmech,

e)    nařídit vyšetření dítěte, zda není ovlivněno alkoholem nebo jinou návykovou látkou.

 

Práva a povinnosti jsou uveřejněny jako výňatek ze zákona 109/2002 Sb., na vyžádání u ředitele zařízení je k dispozici platné znění zákona.

Děti mohou být pověřovány jen takovými úkoly, jejichž plnění odpovídá Programu rozvoje osobnosti, jejich individuálním schopnostem a možnostem, neohrožuje jejich zdraví, bezpečnost, morální bezúhonnost apod.

Děti starší 15 let mohou konat příležitostnou pracovní činnost za účelem výdělku. Pracovní činnost nesmí být v žádném případě v rozporu s bezpečnostními předpisy pro práci mladistvých. Pracovní aktivity tohoto druhu nesmí v žádném případě narušovat činnost v DD a ŠJ nebo docházku do školy či přípravu na vyučování. Finanční příjem z příležitostné pracovní činnosti náleží v plné výši dítěti.

 

5.1. Systém hodnocení a opatření ve výchově

Motivační systém výchovně-vzdělávacího procesu je pro děti a zaměstnance srozumitelný, transparentní, je upřednostňována pozitivní motivace dítěte.

Tento systém je dán § 21 zák. 109/2002 Sb.

1.    Za prokázané porušení daných povinností může být dítěti:

a)    odňata udělená výhoda

b)    sníženo kapesné v rozsahu stanoveném tímto zákonem,

c)    omezeno nebo zakázáno trávení volného času mimo zařízení v tomto rozsahu:

Ø  první stupeň  –  na část odpoledne, u starších 15 let po večeři

Ø  druhý stupeň – omezení vycházek odpoledne

Ø  třetí stupeň    – úplný zákaz samostatného pohybu mimo DD a ŠJ, max. 14 dní

           U omezení či zákazu trávení volného času mimo zařízení musí být v opatření jasně      

           stanovena doba, na kterou se opatření vztahuje.

d)    odňata možnost účastnit se atraktivní činnosti či akce

e)    zakázány návštěvy, s výjimkou osob odpovědných za výchovu, osob blízkých a oprávněných zaměstnanců orgánů sociálně- právní ochrany dětí, a to na dobu nejdéle 30 dnů v období následujících 3 měsíců.

 

2.    Výše uvedená opatření lze ukládat podmíněně se zkušební dobou až na 3 měsíce.

 

3.    Za příkladné úsilí a výsledky při plnění povinností nebo za příkladný čin může být dítěti:

a)    prominuto předchozí opatření v odstavci 1.,

b)    udělena věcná nebo finanční odměna,

c)    zvýšeno kapesné v rozsahu stanoveném zák. 109/2002 Sb.,

d)    povolena mimořádná návštěva kulturního zařízení, mimořádná vycházka, mimořádná návštěva nebo přiznána jiná osobní výhoda.

Všechna přijatá opatření podle bodů jsou zaznamenávána do osobního spisu dítěte.

K tomu účelu slouží vnitřní formulář Opatření ve výchově, který vychovatel vyplním, opatření projedná s ředitelem zařízení, s dítětem a po odeznění opatření předá sociální pracovnici k založení do spisu dítěte, kopii uloží do  PROD.

Dítě je za svou činnost, kterou v DD a ŠJ i mimo něj vykonává, hodnoceno, a to převážně slovní formou. Zvláštní formou hodnocení jsou písemná sdělení a zprávy pro soudy a orgán sociálně právní ochrany, které zpracovává sociální pracovnice na základě informací od vychovatelů. Každé písemné sdělení je předáno řediteli domova k podpisu.

Dítě je hodnoceno:

Ø  neprodleně po splnění či nesplnění zadaného úkolu,

Ø  v rámci každodenního hodnocení jednotlivců či skupiny,

Ø  na týdenní spolusprávě

Ø  v rámci písemných sdělení soudům a orgánu sociálně právní ochrany.

 

Dítě je hodnoceno zejména za:

Ø  kvalitu splnění zadaných úkolů,

Ø  míru samostatnosti a sebeobsluhy v závislosti na věku a duševní vyspělosti,

Ø  dobrovolnost při plnění úkolů,

Ø  pomoc mladším a slabším,

Ø  chování ve škole, DD a ŠJ a na veřejnosti

Ø  dodržování Vnitřního řádu domova

Ø  plnění školní docházky, dosažené školní výsledky, ale zejména míru úsilí vynaloženého na plnění školních povinností,

Ø  reprezentaci domova na veřejnosti vč. účasti a výsledků v soutěžích a přehlídkách, a to i v rámci školy či zájmových kroužků apod.

 

5.2. Kapesné, osobní dary a věcná pomoc

5.2.1. Kapesné

5.2.1.1. Výše kapesného

Dětem se vyplácí kapesné podle § 31 zákona 109/2002 Sb. měsíčně v následující výši:

 

Ø  u dětí do 6 let věku 60 Kč ( v rozmezí 40-60 Kč)

Ø  u dětí od 6 do 10 let věku 180 Kč (120-180 Kč)

Ø  u dětí nad 15 a plnoletých nezaopatřených osob 450 Kč (300-450 Kč)

Dětem je kapesné poskytováno v maximální stanovené výši.

 

5.2.1.2.. Kapesné ve zvláštních případech

Za období kratší než jeden měsíc se kapesné stanoví podle počtu dnů, v nichž je dítě v péči zařízení, přičemž denní výše kapesného se vypočítá jako jedna třicetina měsíční výše kapesného. Vypočtená celková částka se zaokrouhlí na desetikoruny směrem nahoru.

Kapesné dítěti nenáleží za dny, které strávilo na útěku z domova, ve výkonu vazby nebo výkonu trestu odnětí svobody. Kapesné nenáleží dítěti rovněž za dny, kdy je v péči jiné osoby se souhlasem OSPOD vč. dne odjezdu a příjezdu.

 

5.2.1.3. Systém přiznání výše kapesného

Výši kapesného v kalendářním měsíci projedná kmenový vychovatel s  každým dítětem. Důvody snížení maximální částky písemně zdokumentuje v   opatření ve výchově. Vede děti k účelnému využití kapesného, probere s nimi zůstatky na stavu kapesného a vede je k finanční gramotnosti. Datum projednání zapíše do svého deníku rodinné skupiny.

 

5.2.1.4. Kritéria pro výši kapesného

 

Jako kritéria pro výši kapesného budou sloužit:

Ø  respektování vnitřního řádu, zejména:

Ø  pořádek v osobních věcech

Ø  docházka do školy, prospěch, míra snahy o zlepšení prospěchu

Ø  plnění povinností, plynoucích z života v DD a ŠJ

Ø  chování v DD a ŠJ a na veřejnosti

V případě snížení kapesného v začátku měsíce může dojít k doplacení při zlepšení chování (§ 21, odst. 3, písm. c), zák. 109/2002 Sb.).

Důvodem ke snížení maximální částky dle zákona 109/02 Sb. být zejm.: porušování Vnitřního řádu domova, tj. např:

Ø  úmyslné nedodržování pravidel osobní hygieny a pořádku v osobních věcech

Ø  časté neslušné vyjadřování a další časté opomíjení zásad slušného chování

Ø  častá fyzická i slovní agresivita

Ø  lhaní a podvody

Ø  nedostatečné plnění nebo obcházení povinností v DDaŠJ

Ø  nedodržování pokynů daných pedagogickým pracovníkem

Ø  úmyslná nesamostatnost v přípravě na vyučování, zapomínání úkolů a školních pomůcek

Ø  nezájem o plnění úkolů, opakované nesplnění konkrétního úkolu

Ø  nedostatečná péče o své zdraví, porušování léčebného režimu, úmyslné sebepoškozování včetně kouření

 

5.2.1.5. Výplata kapesného

Kapesné je vypláceno zpravidla v posledním týdnu (středa) měsíce, za které kapesné náleží, nebo v prvním týdnu následujícího měsíce,  nejpozději však 3. den a to podle počtu dnů, které dítě tráví v plném přímém zaopatření v DD a ŠJ. Nově příchozí dítě dostane kapesné vyplaceno zálohově dopředu ke dni příchodu. V odůvodněných případech lze dítěti vyplatit kapesné ve více splátkách. Poslední splátka musí být předána dítěti nejpozději 5. den následujícího měsíce. Důvodem tohoto opatření je novela zák. 109/2005 ve znění 383/2005 Sb., kdy dítěti nenáleží kapesné za dny, kdy je na základě doporučení OSPOD svěřeno podle § 23, odst. 1, písm. a), jiné osobě, která dítěti v těchto dnech poskytuje plné přímé zaopatření (§ 2, odst. 7, zák. 109/2002 Sb.). Výpočet kapesného u dětí, které netráví všechny dny v měsíci v plném přímém zaopatření DD a ŠJ, je součástí návrhu kapesného.

 

5.2.2. Osobní dary

 

Dítěti , které je v přímém zaopatření DD a ŠJ, náleží osobní dary k narozeninám, k úspěšnému ukončení studia a k jiným obvyklým příležitostem, a to v následující výši:

Ø  u dětí do 6 let věku max. v ročním součtu do 1 740,- Kč

Ø  u dětí od 6 do 15 let věku max. v ročním součtu do 2 140,- Kč

Ø  u dětí nad 15 let a plnoletých nezaopatřených osob max. v ročním součtu do 2 450,- Kč.

Osobní dar lze poskytnout též formou peněžitého příspěvku. Osobní dary se poskytují dětem podle věku, výchovných hledisek stanovených tímto Vnitřním řádem a délky pobytu dítěte v zařízení v průběhu kalendářního roku.

 

5.2.3. Věcná pomoc

 

Poskytování věcné pomoci upravuje § 33 Zákona 109/2002 Sb. a je poskytována dítěti, jemuž byl ukončen pobyt v zařízení  z důvodů uvedených v §24 odst. 5 písm.b) a c). podle jeho skutečné potřeby v době propuštění a podle níže uvedených kritérií.

Kritérii pro přiznání věcné pomoci mohou být zejména:

Ø  skutečnost, zda-li jde o sirotka, polosirotka, o dítě, jehož rodiče byli zbaveni rodičovských práv

Ø  má-li dítě někoho blízkého, který je schopen mu pomoci

Ø  pracovní příjmy dítěte

Ø  finanční hotovost na účtu dítěte

Ø  prostředí, do kterého dítě odchází z hlediska materiálního zabezpečení a sociálního zázemí

Ø  délka pobytu v zařízení

Ø  trestná činnost

Výše příspěvku může činit max. 25.000,- Kč. Na návrh vychovatele může ředitel povolit zvýšení této částky. Rozdíl mezi zákonem stanovenou částkou a skutečnou částkou musí být zaúčtován z fondu 414 – sponzorské dary.

Výše částky bude projednána na pedag. radě. Pokud nebude možno svolat radu o výši rozhodne ředitel domova, následně bude radu o svém rozhodnutí informovat

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5.3. Organizace dne

Je řešena rovněž v Provozním řádu DD a ŠJ podle zák. 258/2000 Sb., který je přílohou tohoto VŘ.

 

A . Režim dne během pracovních dnů:

 05.00               individuální budíček pro jednotlivce, zejm. učně na praxi apod.

 06.30               budíček, osobní hygiena, úklid a úprava ložnic, oblékání

 07.00               snídaně

 07.15               příprava na odchod do škol, odchod do škol a MŠ

 12.00 – 14.00  oběd dětí podle návratu ze škol

 12.30 – 15.30   odpočinek, pobyt venku, zájmové kroužky, plnění Programů rozvoje osobnosti

 15.30               svačina

15.45 – 18.00   příprava na vyučování, zájmové kroužky, plnění úkolů Programu rozvoje    

                         osobnosti dětí, osobní volno

18.00                večeře

18.30 – 20.00   úklid společných prostor, péče o obuv a ošacení, osobní hygiena, individuální    

                         činnost, zájmové kroužky, plnění Programu rozvoje osobnosti, příprava na   

                         večerku, volné vycházky u starších dětí, večerka u nejmenších dětí

20.00                večerka pro děti do 10 let, 1x za 14 dní výměna prádla

20.00 – 21.00    individuální zájmová činnost, osobní volno (vycházka, TV, četba, hudba,   

                          rozhovory atd.) druhá večeře pro děti nad 15 let věku

od 21.00           večerka pro ostatní děti dle věku s možností dosledovat Tv program, četba

                         apod. pod dozorem asistentky pedagoga

 

B . Režim dne ve volných dnech

 

08.00 – 09.00    vstávání, os. hygiena, snídaně, možno i individuálně

09.00 – 12.00    seznámení s celodenním programem, rozdělení úkolů,  

                          příprava – vaření oběda, v sobotu úklid pokojů, kuchyňky, příprava ke         

                          stolování                                  

12.00 – 12.30    oběd, úklid

12.30 – 15.00    polední klid, v neděli příprava do školy, zájmová a rekreační činnost podle   

                          plánu rodinných skupin, plnění Programu rozvoje dětí, osobní volno, vycházky

15.00 – 15.30    svačina

15.30 – 18.00    zájmová a rekreační činnost podle plánu práce rodinných skupin, plnění

                          Programu rozvoje osobnosti dětí, osobní volni, pobyt venku, vycházky

18.00 – 18.30    večeře

18.30 – 20.00    úklid společných prostor, osobní hygiena, osobní volno, zájmová činnost,

                          vycházky, příprava na večerku

20.00                 večerka pro nejmenší děti

20.00 – 21.00    individuální zájmová činnost, osobní volno (vycházka, TV, PC, četba, hudba,

                          rozhovory atd.) druhá večeře pro děti nad 15 let věku

od 21.00 -22.00 ( v pátek a sobotu) večerka pro ostatní děti dle věku s možností dosledovat      

                          Tv program, četba apod. pod dozorem asistentky vychovatele

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5.4. Pobyt dětí mimo DDŠJ

 

5.4.1. Vycházky

Vycházky povoluje vychovatel podle § 20, odst. 1, písm. p), zák. 109/2002 Sb. Při povolení vycházky vychází vychovatel z psychické vyzrálosti dítěte a jeho schopnosti bezproblémové realizace vycházky.

Vycházky se mohou povolovat denně při splnění povinností. Omezit vycházky lze jen podle  § 21 zák. 109/2002 Sb. opatřením ve výchově.

Přes večeři se vycházky povolují jen ve zcela výjimečných případech.

Po večeři povoluje vycházky vychovatel u dětí od 14 do 15 let max. do 19.25 hodin, u dětí nad 16 let do 20.55 hodin. Výjimky povoluje na návrh vychovatele ředitelka.

Plnoleté nezaopatřené osoby nemají vycházky nijak regulovány. Sdělí však vždy vychovateli, kam jdou a kdy se vrátí. Je žádoucí, aby ve dny, po kterých následuje pracovní den (školní vyučování), ukončily vycházky do 22.00 hodin.

 

 5.4.2. Pobyt u osob zodpovědných za výchovu či jiných osob

Pobyt u osob odpovědných za výchovu se řídí § 30 zák. 359/1999 o sociálně právní ochraně dětí a § 23, odst. 1, zák. 109/2002 Sb. Pro pobyt u osob odpovědných za výchovu musí být splněny tyto podmínky:

a)    osoba odpovědná za výchovu písemně požádá DD a ŠJ o pobyt doma,

b)    souhlas příslušného orgánu sociálně právní ochrany dětí,

c)    osobní převzetí dítěte osobou odpovědnou za výchovu, pokud dítě nemá ještě 15 let, případně náhradní řešení na základě plné moci dané osobou odpovědnou za výchovu.

Při předání dítěte musí být sepsán tiskopis „Propustka k pobytu mimo zařízení“. Přebírající osoba přebírá za dítě v době pobytu mimo zařízení veškerou odpovědnost. V rámci pobytů dětí mimo domov, kde není zabezpečen dozor vychovatelů z domova, přebírají odpovědnost za děti pracovníci zařízení v rámci poskytovaných služeb (dětské tábory, ozdravovny, zdravotnická zařízení apod.). v tomto případě je třeba doložit písemný souhlas osob odpovědných za výchovu. Při předávání dětí je nutný podpis přebirající osoby na připravený tiskopis.

 

5.4.3. Kontakty dětí s rodiči a dalšími osobami

 

V DD a ŠJ jsou vytvářeny podmínky pro udržování kontaktu dítěte s rodinou a blízkými osobami

Rodiče, prarodiče, event. jiní příbuzní mohou děti v DD a ŠJ navštívit kdykoliv mimo dobu školního vyučování či plánované akce DD a ŠJ, je však nutné, vzhledem k narušení výchovné činnosti domova, návštěvu nahlásit předem. Bez předchozího oznámení návštěvy lze dítě navštívit pouze ve výjimečných případech.  Vychovatel může pustit dítě na vycházku s rodičem za předpokladu písemného převzetí odpovědnosti za dítě rodičem. Evidenci kontaktů osob odpovědných za výchovu s dítětem evidují vychovatelé v knize návštěv, která je uložena na vychovatelně. Domov spolupracuje s rodinou dítěte a poskytuje jí pomoc při zajišťování záležitosti týkajících se dítěte, včetně rodinné terapie.

V DD a ŠJ mohou děti navštívit rovněž kamarádi či spolužáci za předpokladu, že nenarušují výchovnou práci, neomezují jiné děti a jejich chování není nevhodné.

Telefon je k dispozici všem zaměstnancům pro služební hovory. Soukromé hovory zapisují zaměstnanci do sešitu soukromých hovorů a v kanceláři jednou za rok uhradí účet.

Dětem je telefon k dispozici pro přijímání hovorů. Telefonovat mohou děti zdarma pouze rodičům a jiným blízkým osobám, a to i na mobilní telefony. O telefonátech zdarma - jiným blízkým osobám (prarodiče, teta, …) rozhodne vychovatel. Ostatní soukromé hovory si děti hradí z kapesného či jiných příjmů. Děti mohou používat své mobilní telefony bez omezení, pokud jejich provozem neomezují druhé nebo nečiní škodu domovu či druhým osobám. Na noc mají možnost si mobil uschovat na vychovatelně. Náklady na hovorné si hradí z kapesného nebo z jiných příležitostných příjmů.

Ke kontaktu s rodiči či osobami blízkými mohou děti využívat i elektronické korespondence bez omezení.

Poštovní korespondenci osobám odpovědným za výchovu může DD a ŠJ dětem uhradit. Pošta dětí se zásadně nekontroluje a nečte. Poštovné jiným osobám si hradí dítě z kapesného či z jiných příležitostných příjmů.

 

5.4.4. Smluvní pobyt zletilých nezaopatřených osob v zařízení

Tuto problematiku řeší zákon  109/2002 Sb. §2 odst.6 a rovněž bod 2.2.2. tohoto VŘ.

Domov může na základě žádosti poskytovat plné přímé zaopatření zletilé nezaopatřené osobě po ukončení výkonu ústavní výchovy, připravující se na budoucí povolání, nejdéle však do věku 26 let podle smlouvy uzavřené mezi nezaopatřenou osobou a zařízením nejpozději do 1 roku od ukončení ústavní výchovy.

Zletilým nezaopatřeným osobám je nabídnuto prodloužení pobytu v DD a ŠJ do ukončení přípravy na budoucí povolání sjednáním smlouvy mezi DD a ŠJ a zletilou nezaopatřenou osobou. A to na základě její žádosti a pokud nebude překročena výše povoleného počtu dětí uvedená ve školském rejstříku. Tato možnost je dítěti nabídnuta min. 6 měsíců před dovršením 18 let věku.  

 

5.5. Postup při podávání a vyřizování žádostí, stížností a návrhů řediteli, pedagogickým pracovníkům DD a ŠJ a dalším osobám a orgánům

Právo dětí obracet se se žádostmi, stížnostmi a návrhy na ředitele a pedagogické pracovníky DD a ŠJ jsou spolu s podáními příslušným státním orgánům, orgánům územní samosprávy a právnickým a fyzickým osobám, jsou-li pověřeny výkonem sociálně-právní ochrany dětí, a vést rozhovor s osobou zastupující orgán sociálně- právní ochrany dětí, popř. se zaměstnancem České školní inspekce, MŠMT nebo orgánu kraje bez přítomnosti dalších osob, je dáno zákonem  § 20, odst. 1, písm. i) a k).

Při pravidelných návštěvách sociálních pracovnic orgánu sociálně-právní ochrany dětí, státního zástupce zabezpečí DD a ŠJ vždy prostor pro rozhovor dítěte se sociální pracovnicí bez přítomnosti dalších osob.

Postup při vyřizování stížností řeší směrnice organizačního řádu DD a ŠJ č. 22, která je uložena na vychovatelně a také v kanceláři ředitele zařízení, je k dispozici na vyžádání. O této možnosti jsou srozumitelně informováni osoby zodpovědné za výchovu a dítě při příjímání do péče zařízení.

Na písemnou žádost, stížnost či návrh ředitel či jiný pedagogický pracovník, kterému je podání určeno, odpoví dítěti písemně do 30 dnů, pokud není možné odpovědět bezodkladně.  Písemný dotaz i písemná odpověď je založena do osobního spisu dítěte. Předání odpovědi dítěti se děje vždy podpisem kopie dítětem, příp. svědkem.

Pokud dítě požádá, aby bylo podání předáno jiným orgánům, přičemž nemůže z jakýchkoliv příčin tak učinit samo, DD a ŠJ mu poskytne poštovní známku i adresu orgánu, kam je podání určeno.

Podacím místem všech žádostí, stížností a návrhů v zařízení je kancelář účetní, která je eviduje zapsáním do podacího deníku doručené pošty a vyplněním evidenčního listu stížnosti, který je přílohou směrnice č. 22 – Vyřizování stížností.

Pro anonymní podněty z řad dětí slouží Schránka důvěry na chodbě v přízemí DD a ŠJ.

Se žádostmi, stížnostmi a návrhy se mohou děti obracet na ředitele bez jakéhokoliv časového omezení, a to v případě urgentního případu i mimo pracovní dobu, ve dny pracovního klidu a volna a ve svátek – mobil 733 736 960.

Ředitel domova minimalizuje riziko, že dítětem po podání stížnosti zacházeno negativně např. organizačním řešením dle důvodu stížnosti. Po vyřízení oprávněné stížnosti ředitel učiní příslušná opatření v další péči o děti, stěžovatel je o tom vyrozuměn. Stěžovateli bude podána zpráva dle lhůt uvedených ve směrnici i v případě, že stížnost není oprávněná.

 

5.6. Spoluspráva dětí

5.6.1. Spoluspráva domova

V DD a ŠJ je zavedena spoluspráva dětí, která se vyjadřuje k nejrůznějším záležitostem chodu a života v DD a ŠJ. Tvoří ji zpravidla po jednom dětmi zvoleném zástupci z každé rodinné skupiny. Schůzky dětské spolusprávy s ředitelem, vedoucím vychovatelem, popř. jiným vedoucím zaměstnancem DD a ŠJ, se schází jednou měsíčně a pořizuje se z nich zápis. Spoluspráva je jakýmsi mluvčím jednotlivých rodinných skupin a přenašečem informací mezi děti. Na možnost zřídit si samosprávu jsou děti upozorněny na začátku školního roku a složení je uvedeno v Ročním plánu výchovně vzdělávací práce. Ředitel a vychovatelé jsou nápomocni zřízení spolusprávy dětí, pakliže jsou o to požádáni nebo k tomu dětmi vyzváni.

 

5.6.2. Spoluspráva rodinné skupiny

Spoluspráva dětí probíhá každý den na jednotlivých skupinách. Závěrem dne se společně sejdou s vychovatelem:

Ø  zhodnotí uplynulý den

Ø  projednají a ohodnotí úspěchy dětí ve škole i v domově

Ø  projednají nevhodné chování a přestupky jednotlivých dětí a navrhnou možnost nápravy popř. opatření ve výchově

Ø  provedou přípravu na další den

Ø  navrhnou zájmové a volnočasové aktivity

 

Jednou za týden se koná sezení v jednotlivých rodinkách, kde se plánují oslavy narozenin, hodnotí se účast na sportovních a kulturních akcích, připravuje se popř. rozloučení s odcházejícím dítětem, vyhodnocuje se chování, projednávají se návrhy kapesného na další měsíc, děti jsou informováni o stavu svého kapesného. Děti mají také možnost vyjadřovat se k uděleným kladným i záporným opatřením ve výchově, popř. mají možnost navrhovat nové.

Probírají s vychovatelem osobní, školní, sportovní či jiné úspěchy, jsou za ně chváleny. Vychovatelé seznamují děti s měsíčním plánem a úkoly vyplývající z provozních porad či pedagogických rad.

Dle potřeby se konají velká sezení, kterého se účastní všechny děti, vychovatelé, ředitelka, ZŘ a sociální pracovnice. Na těchto sezeních se např. vítají nové děti, probíhá loučení s odcházejícím dítětem, projednávají se změny v provozu, plánované akce pro celý domov.

 

5.7. Podmínky zacházení dětí s majetkem DD a ŠJ

K veškerému majetku zařízení, s nímž průběžně přicházejí do styku, jsou děti povinny zejména:

Ø  šetrně,

Ø  chránit jej před poškozením, zničením nebo ztrátou,

Ø  užívat jej pouze k danému účelu,

Ø  bez svolení odpovědných osob (zpravidla vychovatelů) jej nikomu dalšímu nepůjčovat.

 

Majetek zařízení lze z pohledu užívání dětí rozdělit na:

Ø  společně užívaný, např. společné prostory, vstupy do budovy, schodiště, chodby, podlahové krytiny, zdivo, dveře, hygienické zařízení, jídelna, hřiště, zahrádka, posilovna apod.

Ø  majetek svěřený do osobního užívání, např. vybavení pokojů, výpočetní a audiovizuální technika, sportovní materiál, hračky, oděv, obuv apod.

 

V případě zjištěného poškození či ztráty jsou děti povinny ihned toto nahlásit vychovateli své rodinné skupiny.

V případě prokázaného úmyslného poškození, popř. zcizení majetku zařízení, zejména v případě majetku svěřeného dětem do osobního užívání, se budou děti pod dozorem vychovatelů příslušné rodinné skupiny podílet v závislosti na svých možnostech s schopnostech na odstranění způsobené škody (např. oprava kola vlastními silami, zabezpečení opravy věci v autorizovaném servisu, oprava poškozeného zdiva pod dozorem údržbáře apod.)

 

 

6. Práva a povinnosti osob odpovědných za výchovu  jsou dány § 26, odst. 1 a 2 Zák. 109/2002 Sb.

 

Zákonní zástupci dítěte mají právo:

a)    na informace o dítěti, a to na základě své žádosti,

b)    vyjadřovat se k návrhu opatření zásadní důležitosti ve vztahu k dítěti, nehrozí-li nebezpečí z prodlení a na informace o provedeném opatření,

c)    na udržování kontaktu s dítětem, nebrání-li tomu závažné okolnosti ohrožující dítě,

d)    na poradenskou pomoc zařízení ve věcech výchovné péče o dítě,

e)    písemně požádat ředitele DD a ŠJ o povolení pobytu dítěte u nich.

 

Zákonní zástupci dítěte mají povinnost:

a)    při předání dítěte do DD a ŠJ předat dokumentaci uvedenou v bodě 2.1,

b)    zajistit doprovod dítěte mladšího 15 let při odjezdu dítěte z DD a ŠJ na návštěvu k nim, popřípadě požádat písemně o jiný postup,

c)    seznámit se s vnitřním řádem DD a ŠJ a dodržovat jeho ustanovení,

d)    oznámit bezodkladně DD a ŠJ podstatné okolnosti pobytu dítěte u nich, týkající se zejména jeho zdraví a výchovy,

e)    předat dítěti umístěnému do zařízení na základě jejich žádosti finanční částku jako kapesné ve stanovené výši

f)     hradit náklady na zdravotní péči, léčiva a zdravotnické prostředky poskytnuté dítěti, které nejsou hrazeny ze zdravotního pojištění, pokud byly poskytovány na jejich žádost.

 

Ředitel DD a ŠJ má právo zakázat nebo přerušit návštěvu osob odpovědných za výchovu nebo jiných osob v zařízení v případě jejich nevhodného chování, které by nepříznivě působilo na výchovu dětí.

 

7. Úhrada nákladů na péči o děti v DD a ŠJ

7.1. Vydání rozhodnutí

Podmínky úhrady nákladů na péči o děti ze strany osob odpovědných za výchovu řeší §§ 27 až 30 zákona.

DD a ŠJ stanoví výši příspěvku formou Rozhodnutí ve správním řízení podle zák. č. 500/2004 (Správní řád).

Zaměstnancem odpovědným za zpracování kompletního správního řízení je sociální pracovnice.

 

7.2. Výše příspěvku

 

Výše příspěvku na úhradu péče dětem v plném přímém zaopatření činí za kalendářní měsíc:

- 1 113,- Kč u dítěte do 6 let věku

- 1 503,- Kč u dítěte od 6 do 15 let věku

- 1 742,- Kč, jde-li o dítě starší 15 let nebo nezaopatřenou osobu

Ø  Rodiče jsou povinni hradit příspěvek na úhradu péče poskytované dětem a nezaopatřeným osobám v zařízení. V případě, že dítě nebo nezaopatřená osoba má vlastní pravidelné příjmy, podílí se na hrazení příspěvku.

Ø  V případě, že se domovu nevyplácí přídavek na dítě, zvyšuje se příspěvek o 30%.

Ø  Výše příspěvku na úhradu péče o děti matek, umístěných v zařízení, činí za kalendářní měsíc 10% z výše rodičovského příspěvku.

Ø  Za období kratší než 1 měsíc se výše příspěvku stanoví podle dnů. Denní úhrada nákladů činí jednu třicetinu výše příspěvku za kalendářní měsíc. Částka příspěvku se zaokrouhluje na koruny směrem nahoru.

Ø  Rodiče se na hrazení příspěvku podílejí rovným dílem, s výjimkou případů uvedených v § 28 zákona.

Ø  Rodiči, který doloží, že je on nebo osoba s ním společně posuzovaná příjemcem dávky v hmotné nouzi se příspěvek nestanoví. Rodiči, který doloží, že po zaplacení příspěvku by jeho příjem nebo příjem osoby s ním společně posuzované klesl pod součet částky životního minima a částky normativních nákladů na bydlení, se příspěvek stanoví v takové výši, aby mu uvedený součet zůstal zachován, pokud by takto stanovený příspěvek byl nižší než 100 Kč, nestanoví se.

Ø  Rodiče jsou povinni prokázat, vždy po uplynutí 12 měsíců od posledního doložení skutečností prokazovat, že splňují podmínky pro snížení nebo prominutí příspěvku a dále bezodkladně oznamovat každé změny v příjmech, které by mohly mít vliv na výši příspěvku. V případě nesplnění těchto povinností se příspěvek odpovídajícím způsobem zvýší, a to od doby, kdy marně uplynula lhůta pro prokázání splnění podmínek nebo i zpětně od doby, kdy došlo ke změně v příjmech.

Ø  Ze sirotčího důchodu dítěte, které nemá jiný příjem, se na úhradu příspěvku použije nejvýše 10 % příjmů.

Ø  Z jiného příjmu dítěte, se k úhradě příspěvku použije část příjmů převyšujících 50% výše příspěvku, platné pro příslušnou věkovou kategorii, a to do výše příspěvku.

Ø  Rozdíl mezi částkou určenou pro úhradu příspěvku z příjmu dětí a příspěvkem hradí rodiče.

Ø  Příspěvek za kalendářní měsíc se hradí nejpozději do 15. následujícího měsíce. Příspěvek náleží zařízení od prvního dne pobytu dítěte v zařízení.

Ø  Za dobu, po kterou je dítě se souhlasem DD a ŠJ u osob odpovědných za výchovu nebo ve zdravotnickém zařízení déle než 2 po sobě jdoucí dny, snižuje se příspěvek o příslušný počet denních dávek vč. dávky za den, v němž započne pobyt do 15 hodin, a za den, v němž dítě ukončí pobyt v době po 15. hodině.

Ø  Za dobu, kdy je dítě na útěku ze zařízení, snižuje se výše příspěvku o 50% za každý celý den.

Ø  Zařízení provede vyúčtování přeplatků a nedoplatků do 15. dne následujícího měsíce po provedení úhrady příspěvku. Výsledky vyúčtování za uplynulé čtrvtletí písemně oznámí osobě, která příspěvek hradí.

7.3. Způsob odvolání

 

Proti rozhodnutí DD a ŠJ o výši příspěvku mohou účastníci řízení podat odvolání do 15 dnů od jeho doručení.

Pokud danému odvolání ředitelka nevyhoví, podstoupí je do 30 dnů odboru školství, mládeže a tělovýchovy Krajského úřadu Olomouckého kraje.

 

7.4. Sankce

Neplnění stanovené povinnosti se osoby odpovědné za výchovu dopouští trestného činu zanedbání povinné výživy a ředitelstvím DD a ŠJ bude na ně podáno trestní oznámení.

 

8. Postup DDŠJ při zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví

 

 

8.1. Zdravotní péče a zdravotní prevence vč. hygieny

 

Zdravotní pediatrickou péči o děti vč. prevence domov zajišťuje pro děti MUDr. Jamborová, Masarykovo nám., Hranice, tel.581 603 935.

Děti nad 19 let, které již nemohou být v péči pediatra, si vyberou svého praktického lékaře podle svého uvážení.

Odborná vyšetření na doporučení pediatra objednává ředitel, ZŘ, sociální pracovnice, vychovatel.

K lékaři odesílá dítě vychovatel nebo asistentka pedagoga buď po konzultaci s ředitelem vychovatelem nebo sama. Starší děti, zvláště pak plnoleté docházejí k lékaři samy, ale vždy s vědomím pedag. pracovníka. Návštěvu lékaře asistentka uvede do Knihy denní evidence.

Dítě doprovází k lékaři asistentka nebo vychovatel. Do psychologické či psychiatrické ambulance, nebo k odbornému lékaři doprovází dítě zásadně vychovatel.

Akutní ošetření provede nejbližší odborné pracoviště.

U lékaře je v ordinaci s dítětem nad 15 let doprovázející osoba jen na výslovné přání lékaře.

O nemocné v dopoledních hodinách pečuje zpravidla vychovatel , konající službu nebo asistentka.

Zdravotnický materiál a léky bez lékařského předpisu zajišťuje a jeho sklad vede zdravotnice domova. Ta rovněž doplňuje dle potřeby lékárničky na skupinách a lékárnu na sborovně.

Léky, které lékař předepíše dítěti budou označeny jménem a dávkováním. Všechny léky musí být v uzamykatelné skříňce mimo dosah dětí. Nevypotřebované léky budou předány vychovateli pověřenému vedením lékárny. Ten je buď zničí nebo použije do lékárniček, pokud se ovšem nejedná o léky jen na lékařský předpis. Každé podání léku musí být zaznamenáno a parafováno v Knize denní evidence.

Domov zajišťuje pravidelné prohlídky u stomatologa. Děti objednává vždy kmenový vychovatel dané rodinky.

Hygienu zajišťují denní vychovatelé do skončení služby, dále asistentky pedagoga. Ty také stříhají dětem nehty a čistí uši.

Výměna ložního prádla se realizuje jednou za 14 dní v pátek. Ručníky se perou průběžně podle potřeby, minimálně však jednou za týden – v pátek.

Pobyt venku tvoří nezastupitelné místo v denním režimu dítěte. Vychovatelé ho zařazují do denního režimu každého dne min. na 60 minut. Výjimku může tvořit špatné počasí.

Podmínky v domově dovolují každodenní sprchování či koupání dětí, které je zařazeno do režimu dne. V rámci výchovy k hygienickým návykům vychovatelé soustavně kontrolují dodržování pravidel osobní hygieny, mytí rukou před jídlem a po použití WC, po příchodu ze školy či z venku, sprchování či koupání, čištění zubů, uší, stříhání nehtů, péče o vlasy apod.

Při osobní hygieně musí být zajištěn ze strany zaměstnanců 100% nárok na soukromí dětí. Výjimky tvoří malé děti, které nejsou schopny se umýt či okoupat samostatně a také vzhledem k možnosti úrazu.

 

8.2. Prevence rizik při pracovních činnostech

Za bezpečnost dětí bezprostředně odpovídají vychovatelé a asistentky pedagoga. Vykonávají nad dětmi náležitý dohled.

Při společných vycházkách a akcích může mít vychovatel nebo asistentka pedagoga na starost maximálně 8 dětí, při lyžařském výcviku maximálně 8 dětí. Při koupání může být na jednoho vychovatele či dozorující osobu najednou ve vodě maximálně 8 dětí v předem vymezeném území. Pokud je přítomno více dětí, je nutno zajistit osobu starší 18 let na dozor, se kterou se toto dohodne a která se řádně poučí. Při sportovních aktivitách musí vychovatel posoudit tělesnou zdatnost, psychický a mentální stav dítěte a tomu přizpůsobit (snížit ) počet dětí zapojených do aktivity.

Děti se seznamují se základními zásadami bezpečnosti formou poučení nejméně 2x ročně. U nově příchozích dětí provede poučení vychovatel.  

Vychovatelé jsou povinni před započetím každé činnosti, která to vyžaduje, poučit děti o bezpečnosti a možných rizicích, která daná činnost přináší, zejm. lyžování, keramika, sportovní akce, posilovna, plavání, brigády, pracovní činnosti apod. Pokud je vychovatel nucen krátkodobě přerušit řízenou činnost s dětmi, zabezpečí zejména dozor nad mladšími dětmi a provede taková opatření, aby ze strany dětí nedošlo k porušení zásad bezpečnosti.

Pro první pomoc slouží lékárničky na vychovatelnách. Pro mimořádné situace platí Traumatologický plán, který je volně přístupný na vychovatelně.

Dětem je z bezpečnostních důvodů zakázáno:

Ø  odstraňovat, jakkoliv překonávat či ničit nebo jakýmkoliv způsobem zneprovozňovat zabezpečení na oknech,

Ø  chodit do místností, na kterých je výstražná tabulka o zákazu vstupu,

Ø  jakýmkoliv způsobem manipulovat s elektrickým zařízením,

Ø  jakákoliv manipulace s otevřeným ohněm a sálavým teplem

Ø  jakýmkoliv způsobem ničit výstražné, informační, evakuační štítky, poplachové směrnice a evakuační plán, které jsou vyvěšeny po domově

Ø   jakýmkoliv způsobem ničit veškeré zařízení domova nebo zařízení používat k jiným účelům, než ke kterým má sloužit.

 

Za vyvěšení výstražných , únikových a informačních tabulek odpovídá údržbář pan Dušan Foret.

Smluvní autorizovanou osobou pro oblast BOZP je Vzdělávací institut Prostějov, s.r.o.

Smluvní autorizovanou osobou pro oblast nebezpečných odpadů a chemických látek je Vzdělávací institut Prostějov, s.r.o.

Požární ochrana se řeší v DD a ŠJ samostatným dokumentem – Požární směrnice. Protipožární ochranu řeší zák. 133/1985 Sb. v platném znění a Vyhláška 246/2001 Sb.

 

Smluvní autorizovanou osobou pro oblast PO je Vzdělávací institut Prostějov, s.r.o.

Smluvní autorizovanou osobou pro oblast revizí hasicích přístrojů a hydrantů je Vzdělávací institut Prostějov, s.r.o. Za dodržování zásad protipožární ochrany odpovídá údržbář, při všech činnostech s dětmi pak službu konající vychovatelé.

 

 

8.3. Postup při úrazech dětí

 

K evidenci pracovních a školních úrazů slouží Kniha úrazů, která je uložena na vychovatelně č.3. Do této knihy vychovatel či asistentka pedagoga zaznamená jakýkoliv úraz, který se dítěti stane v souvislosti s výchovně vzdělávacím procesem v domově. Úrazy, které si vyžádají lékařské ošetření nebo absenci ve škole, se zdokumentují v Záznamu o úrazu. Tyto úrazy se odškodňují. Záznam o úrazu vyplní vychovatel nejpozději do 48 hodin od úrazu a odevzdá jej řediteli DD.

Postup při úrazech je dán NV ČR 201/2010 Sb.

O úrazech jsou bez odkladu informováni osoba odpovídající za výchovu.

 

8.4. Postup při onemocnění dětí

 

V případě zjištění prvotních příznaků nemoci službu konající vychovatel nebo asistentka pedagoga:

Ø  poskytuje neprodleně potřebnou péči (měření teploty, podání léků, nápojů, zábalů apod.)

Ø  vyhledá nebo přivolá lékařskou pomoc, pakliže to vyžaduje situace (dýchací potíže, vysoká teplota, výraznější bolesti, mdloby či bezvědomí apod.)

Ø  zaznamená zdravotní potíže do Knihy denní evidence

 

V případě úrazu dítěte službu konající vychovatel nebo asistentka:

Ø  poskytne zraněnému neodkladnou první pomoc

Ø  v případě nutnosti přivolá odbornou lékařskou pomoc nebo zabezpečí doprovod zraněného k lékaři

Ø  v nejbližším možném termínu zapíše do Knihy úrazů dle potřeby vyplní  Záznam o úrazu

 

8.5. Postup při intoxikaci dítěte alkoholem nebo jinými návykovými látkami, postup při sebepoškozování dítěte nebo sebevražedném pokusu, postup při agresivitě dítěte, kterou ohrožuje zdraví a životy jiných nebo vlastní.

 

 

PRVNÍ POMOC PŘI OTRAVĚ ALKOHOLEM NEBO DROGAMI

Při podezření na intoxikaci dítěte je nutné okamžitě volat ředitele, v jeho nepřítomnosti zástupce ředitele. Ředitel pak postupuje dle zákona 109/2002 Sb.,§ 23 odst.1, písm. n, kdy je v tomto případě oprávněn nařídit vyšetření dítěte, zda není ovlivněno alkoholem nebo jinou návykovou látkou. K tomuto účelu volá ředitel lékařskou pomoc a policii ČR.

V případě bezvědomí: Okamžitě přivolat lékaře!

Zdravotníci jsou vázáni mlčenlivostí. Odkládat přivolání pomoci by mohlo vážně ohrozit zdraví nebo i život postiženého. Důvodem k okamžitému lékařskému zákroku je i podezření na otravu. Nepodávejte nic, co obsahuje alkohol, černou kávu ani mléko!

Co dělat, než přijde lékař?

  1. Při vědomí a došlo-li k otravě ústy: podat větší množství vody (je-li po ruce - s živočišným uhlím). Pak vyvolat stlačením kořene jazyka zvracení. Ošetřit možná zranění a zajistit nepřetržitý dohled. Zabránit prochladnutí.
  2. Při vědomí a došlo-li k otravě nitrožilní cestou nebo vdechnutím: zvracení nemá smysl vyvolávat. Ošetřit možná zranění a zajistit dohled – hrozí riziko nesmyslného a nebezpečného jednání postiženého. Zabránit prochladnutí.
  3. V bezvědomí: nikdy nepodávat postiženému nic ústy! Nesnažit se vyvolat zvracení- nebezpečí vdechnutí zvratků! Uvést do stabilizované polohy na bok, aby nezapadl jazyk. Ošetřit případná zranění, zajistit nepřetržitý dohled, zabránit prochladnutí. Při zástavě dechu uvolnit dýchací cesty a provést umělé dýchání. Při srdeční zástavě je nutné začít s resuscitací.

Postup při sebepoškozování nebo sebevražedném pokusu a agresivitě dítěte

 

Při sebepoškození dítěte, či jeho sebevražedném pokusu, je neprodleně kontaktována

lékařská pomoc, popřípadě policie ČR, následně ředitel zařízení. O mimořádné události je

příslušným vychovatelem vyhotoven písemný záznam, zápis do denní knihy a knihy úrazů.

Ředitel zařízení v součinnosti s příslušnými vychovateli zařízení kontaktuje a spolupracuje s

odbornými pracovníky (ošetřující lékař, psycholog, psychiatr apod.).

 

Při agresivitě dítěte, která ohrožuje zdraví a životy jiných nebo vlastní  a není v silách vychovatele jej uklidnit, je neprodleně kontaktována lékařská pomoc popřípadě police ČR, Městská policie Hranice. V co nejkratším možném termínu je o situaci informován ředitel zařízení. O mimořádné události je příslušným vychovatelem vyhotoven písemný záznam, zápis do denní knihy popřípadě do knihy úrazů.

Ředitel zařízení, v součinnosti s příslušnými vychovateli zařízení, kontaktuje a spolupracuje s

odbornými pracovníky (ošetřující lékař, psycholog, psychiatr apod.).

Ve všech případech je nezbytně nutné informovat osoby zodpovědné za výchovu a příslušnou sociální pracovnici, mimořádné události se oznamují i státnímu zástupci – zajišťuje sociální pracovnice domova.

 

Je přísně zakázáno nošení, distribuce, držení a zneužívání návykových látek v areálu DD i mimo něj. Porušení tohoto ustanovení bude klasifikováno jako hrubý přestupek a budou z něj vyvozeny patřičné sankce.

Pro boj s patologickými jevy v chování dětí vypracovává pověřený vychovatel Minimální preventivní program v boji s negativními jevy a ve spolupráci se všemi vychovateli ho plní.

Vydáním tohoto Vnitřního řádu pozbývá platnosti Vnitřní řád DD Č.j.37/2014.

Tento Vnitřní řád nabývá účinnosti schválením dne 1.9.2015

 

 

 

 

 

 

 

 V Hranicích 25.8.2015                                                                  Mgr. Pavla Tvrdoňová

                                                                                                     ředitelka DD a ŠJ Hranice

Příloha č. 1

PROVOZNÍ ŘÁD

DĚTSKÉHO DOMOVA A ŠKOLNÍ JÍDELNY,

Hranice, Purgešova 847

 

podle Zákona č. 258/2000 Sb., o ochraně veřejného zdraví v platném znění

 

I. Údaje o zařízení

Odpovědná osoba: Bc. Věra Rušarová, ředitelka

Typ zařízení: školské zařízení pro výkon ústavní výchovy

Kapacita: 32

Provoz: nepřetržitý

II. Režim dne

Je řešen ve Vnitřním řádu v bodu 5.4.

III. Podmínky pohybové výchovy a otužování

 

 Prostory pro Tv a sport:

 

zahrada

dvorek

hřiště

krytý bazén

dopravní hřiště

bowling

posilovna

 

 Pohybové aktivity:

 

Pohybové hry

míčové hry

stolní tenis – individuálně v rámci osobního volna, občasné turnaje

plavání – na krytém bazénu

cyklistika  

kolečkové brusle – individuálně  

bruslení  

lyžování

turistika – při výletech

posilování, ortopedy – posilovna

 

 Otužování:

 

V podmínkách DDaŠJ je otužování dětí realizováno zejména:

a) úměrným vytápěním budovy a pravidelným a dostatečným větráním

b) dozorem nad vhodnou volbou oblečení

c) pravidelnými a hlavně častými pohybovými aktivitami, zejm. plaváním

d) účasti našich dětí na plavání v rámci školního vyučování

e) denním sprchováním

 

IV. Režim stravování včetně pitného režimu

 

Podmínky stravování: vlastní kuchyň s jídelnou

Kuchyňky na patrech v případ vaření dětí s vychovateli

Rozsah poskytovaných služeb: snídaně, přesnídávka do školy, oběd, svačina, večeře, druhá večeře

Doba vydávání stravy: je dán denním režimem, viz VŘ bod 5.4. a 4.5.

Možnost odkoupení potravin dětmi: v DDŠJ nelze, po dohodě s vychovateli v okolích obchodech.

 

 

 

Pitný režim:

a) vždy během výdeje stravy

b) kdykoliv v jídelně  

c) nápoje připravené na patrech v kuchyňkách

 

 

V. Způsob zajištění výměny a skladování prádla

Výměna ložního prádla: jednou za 14 dní - v pátek

Ručníky: průběžně dle potřeby, minimálně však jednou týdně – v pátek

Způsob praní prádla: ložní prádlo i prádlo dětí perou asistentky v rodinkách. Prádlo se suší v sušičce, nebo v sušárně. Děti mohou prát v automatické pračce na patře pod dohledem asistentky nebo vychovatelky.

Použité prádlo se skladuje k tomu určených  prádlových koších na jednotlivých rodinkách..  

 

Bc. Věra Rušarová

ředitelka