ŠVP DD a ŠJ Hranice

 

 

 

Dětský  domov a školní jídelna, Hranice, purgešova 847

 

 

Školní vzdělávací program

 

Název:  „ Umět a znát, abychom si v životě věděli rady“

 

 

 

 

 

 

 

 

Vypracovali: Pedagogičtí pracovníci DD a ŠJ Hranice

Koordinátor: Bc. Věra Rušarová

                      Bc. Růžena Polová

Aktualizace: Mgr. Pavla Tvrdoňová, ředitelka

                        1. aktualizace  květen 2016

                        2. aktualizace říjen 2017

 

 

 

 

 

 

 

Obsah

 

 

 1. Identifikační údaje

 

 1. Charakteristika školského zařízení

 

v  Popis a charakteristika školského zařízení

v  Materiální a ekonomické podmínky

v  Podmínky bezpečnosti práce a ochrany zdraví

v  Personální zabezpečení

v  Charakteristika pedagogického sboru

v  Charakteristika dětí

v  Podmínky pro vzdělávání žáků se speciálními vzdělávacími potřebami

v  Spolupráce se subjekty zajišťujícími výchovu a vzdělání mimo DD

v  Dlouhodobý projekt

 

 1. Charakteristika ŠVP

 

v      Cíle ŠVP v DD

v      Formy vzdělávání

v      Klíčové kompetence DD

v      Tematické okruhy ŠVP

v      Činnosti jednotlivých tematických okruhů

 

 1. Hodnocení dětí

 

Individuální program rozvoje osobnosti

 

 1. Autoevaluace

 

 

 

 

 

 

1.                       Identifikační údaje

       Dětský domov a Školní jídelna, Hranice , Purgešova 847

        Tel.581 601 905, 581 694 233,581 694 231  Fax: 581 694 232

        E-mail: ddhranice@ddhranice.cz       Tato emailová adresa je chráněna před spamboty, abyste ji viděli, povolte JavaScript

        Webové stránky: www.dd.hranice.cz

 

2.                 Charakteristika školského zařízení

 

Popis a charakteristika školského zařízení

·                    Dětský domov s kapacitou 32 lůžek, IZO: 110 022 106

·                    Školní jídelna s kapacitou 55 jídel, IZO: 103 132 791

 Tyto součásti dětského domova (dále DD) se dále nečlení.

Činnost dětského domova se řídí zákonem 109/2002 Sb. o výkonu ústavní výchovy nebo ochranné výchovy ve školských zařízeních a o preventivně výchovné péči ve školských zařízeních a o změně dalších zákonů, vyhláškou č. 438/2006 Sb., zákonem č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon) v platném znění, a zákonem č. 563/2004 Sb., o pedagogických pracovnících a o změně některých zákonů v platném znění.

Dětský domov v Hranicích vznikl rozdělením Zvláštní školy internátní na dva samostatné subjekty školu a dětský domov v Hranicích dne 1.7.1995.

Podle zákona č. 109/2002 Sb., může zařízení poskytovat péči dětem zpravidla od tří do osmnácti let, konkrétně pak:

 • dětem s nařízenou ústavní výchovou,
 • dětem, u nichž bylo nařízeno předběžné opatření,
 • zletilým nezaopatřeným osobám po ukončení výkonu ústavní výchovy připravujícím se na budoucí povolání, nejdéle však do věku 26 let, a to podle smlouvy uzavřené mezi nezaopatřenou osobou a zařízením nejpozději do 1 roku od ukončení ústavní výchovy,
 • dětem, které nejsou občany České republiky a splňují podmínky stanovené zákonem o sociálně-právní ochraně dětí.

Poskytovaná péče se přitom vztahuje i na děti s mentálním, tělesným, smyslovým postižením, vadami řeči, popřípadě s více vadami, pokud stupeň postižení neodpovídá jejich umístění do zařízení sociálních služeb nebo specializovaného zdravotnického zařízení.

Základní organizační jednotkou dětského domova je rodinná skupina (od 1.12.2008 máme 4 rodinné skupiny), která má nejméně 6 a nejvíce 8 dětí různého pohlaví a věku. Sourozenci jsou zařazováni do jedné rodinné skupiny, pokud tomu nebrání vážné výchovné problémy či jiné, především organizační důvody.

DD je školské zařízení, které pečuje o děti s nařízenou ústavní výchovou podle jejich individuálních potřeb. Plní zejména úkoly výchovné, vzdělávací a sociální. Kapacita DD  v Hranicích je 32 dětí, ve věku od 3 do 18-ti let. Z  DD děti odcházejí po dosažení zletilosti, pokud nebyla prodloužena ÚV rozhodnutím soudu nebo pokud dítě nezůstává na vlastní žádost v DD do dokončení přípravy na povolání. Také mohou děti odcházet do náhradní rodinné  péče - do adoptivní či pěstounské rodiny.

                                                                                                                                                   Organizační členění školní jídelny (dále ŠJ):

Školní jídelna se řídí Vyhláškou MŠMT ČR č. 107/2005 Sb. v platném znění o školním stravování. Úkolem ŠJ v DD je poskytnout dětem a zaměstnancům společné stravování,a to po celý kalendářní rok. Vedoucím této součásti je vedoucí školní kuchyně, která je podřízena ředitelce DD. Kromě vedoucí ŠJ pracuje zde 1 kuchařka. Vedoucí školní kuchyně odpovídá za pestrost stravy, vhodnost a zdravou výživu všech stravujících. Při sestavování jídelních lístků postupuje vedoucí školní jídelny dle Nutričního doporučení Ministerstva zdravotnictví ke Spotřebnímu koši (2015), Výzvy Hlavního hygienika ČR. Pracovnice ŠJ se pravidelně vzdělávají v Hygienickém minimu a v oblastech novinek pro ŠJ.

 

Materiální a ekonomické podmínky

Každoročně se určují priority ve vybavování domova v souladu s hospodárným, účelným čerpáním rozpočtu, zkvalitňuje se vybavení pokojů dětí a zázemí pro pracovníky. Obnovujeme vybavení ICT technikou. Vybavením zajišťujeme bezpečné, estetické prostředí pro výchovu, vzdělání a zdravý sociální, psychický i fyzický vývoj dětí.

V oblasti ekonomické jsou finanční prostředky na provoz domova zajišťovány zřizovatelem tj. Olomouckým krajem, dále se snažíme o získávání mimorozpočtových zdrojů zapojením do projektů, získáváním sponzorů. Se zřizovatele spolupracujeme na financování oprav a investic.

 

Dětem umístěným do zařízení je poskytováno plné přímé zaopatření, a to:

a) stravování, ubytování a ošacení,

b) učební potřeby a pomůcky,

c) úhrada nezbytně nutných nákladů na vzdělávání,

d) úhrada nákladů na zdravotní péči, léčiva a zdravotnické prostředky, které nejsou hrazeny ze zdravotního pojištění, pokud nebyla péče vyžádána zákonnými zástupci dítěte,

e) kapesné, osobní dary a věcná pomoc při odchodu zletilých osob ze zařízení,

f) úhrada nákladů na dopravu do sídla školy.

 

Dětem zařízení rovněž poskytuje a hradí:

a) potřeby pro využití volného času a rekreaci,

b) náklady na kulturní, uměleckou, sportovní a oddechovou činnost,

c) náklady na soutěžní akce, rekreace,

d) náklady na dopravu k osobám odpovědným za výchovu.

 

Prostorové podmínky:

Domov má 4 rodinné skupiny o 6 – 8 dětech. V každé rodince jsou: pokoje dětí, obývací pokoj s kuchyňkou, sociální a hygienická zařízení, vychovatelna jako zázemí pro pedagogického pracovníka. Vybavení pokojů je obměňováno dle finančních možností domova, pravidelně se vymalovávají prostory. Dětské pokoje jsou vybaveny novými postelemi s úložným prostorem, nočními stolky, psacími stoly, skříněmi na oblečení, hračky a knihy pro děti. Každé dítě má k dispozici uzamykatelnou skříňku, kde si může uložit své potřeby.

Ve společném obývacím pokoji, který souží také jako kuchyňka je televize a PC.

K materiálnímu vybavení dále patří zejména hygienické potřeby, obuv, prádlo, ošacení a jeho součásti, školní potřeby a pomůcky, potřeby pro využití volného času a rekreaci (kola, brusle, koloběžky apod.). Vybavení kuchyňky je standartní a odpovídá požadavkům moderního zařízení s potřebnými elektrickými spotřebiči.

Stravování je zajištěno ve školní jídelně s kuchyní a jídelnou. Zde se děti stravují přes týden a o víkendu. Každý druhý víkend si děti připravují stravu na rodinkách spolu s vychovateli.

 

Podmínky bezpečnosti práce a ochrany zdraví

 

 Zaměstnanci jsou proškolováni pravidelně z dodržování BOZP a PO. Děti jsou pravidelně prokazatelně seznamovány se zásadami BOZP, především při příchodu do zařízení, v souvislosti se začínajícími sezónami, mimořádnými akcemi atd. Školská zařízení jsou povinna vykonávat podle zvláštních předpisů nad dětmi náležitý dohled.  Kromě bezpečnostních hledisek zajišťují pedagogičtí pracovníci při dohledu nad dětmi také výchovné působení, v zájmu předcházení škodám na zdraví, majetku a životním prostředí.

Dohled nad dětmi a jejich činnostmi má mimořádný význam pro bezpečnost a ochranu zdraví při výchově a vzdělávání dětí ve školském zařízení dětského domova. Vychází z konkrétních podmínek a přihlíží k vykonávané činnosti, dopravním a jiným rizikům. Podmínky zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví dětí a jejich ochrany před rizikovým chováním a projevy diskriminace, nepřátelství nebo násilí jsou stanoveny ve vnitřním řádu dětského domova a ve směrnicích dětského domova, každoročně je zpracován a vyhodnocován Minimálně preventivní program.

Jedním z cílů výchovně vzdělávací práce je:

- zjišťovat a zhodnocovat možná rizika vyplývající z různých činností a přijímat opatření k prevenci rizik,

-  zajistit dětem bezpečnost fyzickou, sociální i emocionální a seznámit je přijatelnou formou s ohledem na jejich věk, fyzické schopnosti a duševní vyspělost i zdravotnímu stavu o možném nebezpečí a nástrahách.

Ředitelka pravidelně seznamuje prokazatelným způsobem zaměstnance a zprostředkovanou formou vychovatelem také děti s předpisy a pokyny bezpečnosti práce a ochrany zdraví a pravidly chování v rizikových situacích.

Dětský domov zajistí včasné poskytnutí první pomoci a lékařské ošetření při úrazech a náhlých onemocněních. V domově jsou umístěny na každé rodince lékárničky, pro akce mimo domov je vybavena cestovní lékárnička. Na rodinkách je umístěn seznam telefonních čísel tísňového volání a čísel zdravotnických zařízení.

Vhodné podmínky pro bezpečné a hygienické působení vytváří vhodná struktura a skladba činností, vhodně zvolený pitný a stravovací režim, dostupnost prostředků první pomoci a kontaktů na lékaře, praktická dovednost poskytovat první pomoc, užívání bezpečnostních ochranných pomůcek a bezpečné prostředí užívaných prostor dle platných norem, včetně výrazného označení nebezpečných předmětů.

Psychosociální podmínky vytváří příznivé sociální klima, otevřenost a partnerství v komunikaci, vzájemná úcta, tolerance a pomoc druhému. Důležitá je potřeba respektovat dítě a jeho individualitu, přihlížet k jeho potřebám a osobním problémům. Motivovat ho, hodnotit v souladu i jeho individuálními možnostmi. Důležité je začlenění dítěte a jeho spoluúčast na plánování a chodu dětského domova, aby se podílelo na plánování, řízení průběhu činnosti i následném hodnocení. Cílem těchto psychosociálních podmínek je všestranný prospěch dítěte a jeho ochrana před násilím a dalšími patologickými jevy.

Personální zabezpečení                                                                                                            

V domově pracují výchovní , administrativní a provozní zaměstnanci.O děti pečují ředitel, vedoucí vychovatel, vychovatelé, asistentky. Mezi provozní zaměstnance patří sociální pracovnice, ekonomka, kuchařky, údržbář a uklizečka.

Veškerou činnost v DD řídí ředitel/ka. Je statutárním orgánem DD a má právo jednat jménem DD. Zástupcem statutárního orgánu je vedoucí vychovatel/ka. Úroveň pedagogické práce v době nepřítomnosti ředitele a vedoucího vychovatele koordinují vedoucí směn.

Školní jídelnu v DD řídí a kontroluje vedoucí školní jídelny. Má pravomoc dávat kuchařce závazné pokyny.

Práci provozních pracovníků, udržbáře, uklízečky řídí a kontroluje účetní.

 

Charakteristika pedagogického sboru

Pedagogičtí pracovníci jsou:

-          ředitel - 1

-          vedoucí vychovatel - 1

-          vychovatelé - 11

-          asistenti pedagoga - 3

Rozsah povinností zaměstnanců, vymezení jejich práv a povinností, určení jejich odpovědnosti stanoví náplň práce jednotlivých zaměstnanců, pracovní řád pro zaměstnance škol a školských zařízení. Pracovně právní předpisy se řídí obecně závaznými předpisy, zvláštními předpisy a pokyny Olomouckého kraje a upřesňuje je zákoník práce.

 

Charakteristika dětí, podmínky přijímání, ukončení pobytu

Do dětského domova jsou přijímány děti, které nemají závažné poruchy chování a jsou zpravidla ve věku od 3 do nejvýše 18 let, případně zletilé osoby do 19 let, na základě rozhodnutí soudu o ústavní výchově nebo ochranné výchově nebo o předběžném opatření  náhradní výchovnou péči v zájmu jeho zdravého vývoje, řádné výchovy a vzdělávání. Domov spolupracuje s rodinou dítěte a poskytují ji pomoc při zajišťování záležitostí týkajících se dítěte. Poskytujeme podporu při přechodu dítěte do jeho původního rodinného prostředí nebo jeho přemístění do náhradní rodinné péče, Do dětského domova jsou děti přijímány na základě rozhodnutí soudu o ústavní výchově nebo předběžném opatření.

Na základě žádosti může domov poskytovat plné přímé zaopatření zletilé nezaopatřené osobě po ukončení výkonu ústavní výchovy, připravující se na budoucí povolání, nejdéle však do věku 26 let podle smlouvy uzavřené mezi nezaopatřenou osobou a domovem nejpozději do 1 roku od ukončení ústavní výchovy.

 

Podmínky pro vzdělávání žáků se speciálními vzdělávacími potřebami

Dle zákona 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělání (školský zákon), §16:

Dítětem, žákem a studentem se speciálními vzdělávacími potřebami je osoba se zdravotním postižením, zdravotním znevýhodněním nebo sociálním znevýhodněním.

Sociálním znevýhodněním je pro účely tohoto zákona i nařízená ústavní výchova nebo uložená ochranná výchova (odst.4, písm.b).

Dětský domov poskytuje speciální péči všem dětem , zvl. pak dětem se zdravotním postižením (mentální, tělesné, zrakové nebo sluchové postižení, vady řeči),vývojové poruchy učení nebo chování.

Vychovatelé splňují požadovanou kvalifikaci tzn. mají vystudovanou speciální pedagogiku. Při své práci uplatňují speciálně pedagogické zásady:

- individuálního přístupu

- názornost

- přiměřenost (akceptování druhu a stupně postižení, stupně vývoje rozumových a dorozumívacích schopností)

- rozvíjení poznávacích procesů

- využívání názornosti, konkrétních příkladů

- postupování od jednoduchosti ke složitosti

 

V rámci péče o děti jsou jim zajišťovány specifické výchovné a vzdělávací potřeby a to v odstupňovaném rozsahu pro děti:

a)      samostatné přiměřeně věku,

b)      samostatné vyžadující občasnou kontrolu,

c)      vyžadující občasné vedení a stálou kontrolu,

d)      nesamostatné vyžadující stálé vedení i kontrolu,

e)      vyžadující soustavnou intenzivní individuální péči.

Specifické výchovné a vzdělávací potřeby se provádí v součinnosti s odborníkem (DDÚ Olomouc Kopeček) nejméně 1x v kalendářním roce.

Dětem zajišťujeme péči odborníků na specializovaných pracovištích: SPC, PPP, klinický psycholog, logoped, v případě nutnosti psychiatrickou péči. Pokud je doporučeno, zajišťujeme kompenzační pomůcky např. sluchadla, brýle, mobilní křesla, rovnátka.

S dětmi pracujeme při pravidelné přípravě na vyučování podle individuálních plánů doporučených pedagogicko-psychologickou poradnou a sestavených učiteli základních škol, kam děti docházejí, popř. dle doporučení SPC.

Při výchovně vzdělávací činnosti a přípravě na vyučování platí zásady trpělivosti, důslednosti a rozvíjení samostatnosti.

Samozřejmostí je zvyšování odbornosti pedagogických pracovníků a asistentů pedagoga, formou seminářů, školení a zvyšováním pedagogického odborného vzdělání. Každoročně je vyhotovován Plán dalšího vzdělávání pedagogů.

Spolupráce se subjekty zajišťujícími výchovu a vzdělání mimo DD

-  KÚ Olomouckého kraje ,odbor školství

-  DDÚ, SVP, ZŠ a ŠJ Olomouc – Svatý Kopeček

-  Státní zastupitelství Přerov

-  OSPOD

-  PPP, SPC

-  smluvní obvodní lékaři, a specializovaná zdravotní zařízení

-  základní školy, střední školy, učňovská zařízení, mateřské školy

-  MěÚ Hranice

 

Spolupráce se zřizovatelem - KÚ Olomouckého kraje.

Spolupráce je přesně vymezena na základě zřizovací listina ze dne 28.9.2001, č. j. 1656/2001, dodatkem č.1 také z 28.9.2001.Dále zřizovací listiny ze dne 28.11.2002 vydané pod č.j. 1251/2003 a dodatkem č.2 ,č.j. 317/2003 a Zásadami řízení příspěvkových organizací zřízených OK.

 

Spolupráce s diagnostickým ústavem

Posíláme hlášení při změnách počtu dětí. DDÚ, SVP, ZŠ a ŠJ Olomouc Svatý Kopeček poskytuje také metodickou podporu k zakotvení Standardů v povinné dokumentaci a ve výchovně vzdělávací práci domova 2x ročně. Změny ve stavu zaznamenáváme také v Databázi ÚV MŠMT.

 

Státní zastupitelství

Spolupráce probíhá na základě dozoru ,který je realizován každé tři měsíce a je dána zákonem 109/2002 § 39 odst.1-4.

 

Spolupráce s orgány sociální péče

Spolupráce s jednotlivými pracovnicemi sociální péče probíhá průběžně od nástupu dítěte do zařízení až do jeho odchodu. Sociální pracovnice jsou v úzkém kontaktu s rodinami dětí a povolují pobyty dětí u nich. Každé čtvrtletí se také sociální pracovnice jednotlivých dětí dostavují na konzultace o dalším postupu a řešení problémů jednotlivých dětí. Tuto spolupráci zajišťuje především sociální pracovnice domova.  Na každé rodince je ve společenské místnosti vyvěšen seznam sociálních pracovníků dětí s telefonickým kontaktem.

 

Spolupráce se školami

Ve výchovně vzdělávacím procesu DD spolupracují pedagogové s odpovědnými pracovníky všech typů škol, ve kterých děti z DD studují. Povinností každého pedagoga v DD je seznámit se se Školním vzdělávacím plánem školy, ve které se dítě z jeho rodinné skupiny vzdělává a připravovat jej na studium v souladu s daným ŠVP.  Vychovatelé navštěvují pravidelně třídní schůzky na školách, pokud to vyžaduje situace, dohodnou se na individuální konzultaci s učiteli.

 

3. Charakteristika ŠVP

 

Cíle ŠVP

Cíle vzdělávání vycházejí mimo jiné z řady strategických dokumentů, např., Dlouhodobého záměru rozvoje vzdělávání a rozvoje vzdělávací soustavy ČR (OK), Národního akčního plánu k transformaci a sjednocení systému péče o ohrožené děti na období 2009-2011, Národní strategie ochrany práv dětí (Právo na dětství 2011-2018), Záměru koncepce řízení a rozvoje školských zařízení pro výkon ústavní nebo ochranné výchovy a preventivně výchovné péče zřizovaných při MŠMT, které uvádějí základní tendence a cíle, opatření na národní úrovni a definují základní strategické cíle v oblasti rozvoje lidských zdrojů, resp. vzdělávání.

Výchovně-vzdělávací činnost domova je v souladu se Standardami kvality péče o děti ve školských zařízeních pro výkon ústavní a ochranné výchovy a preventivně výchovné péče. Standardy se promítly do veškeré dokumentace domova.

Při plnění cílů jde zejména o rozvoj dítěte, jeho učení a poznání, osvojování si základů hodnot, na nichž je založena naše společnost. Veškeré činnosti v DD umožňují dítěti získat postupně - úměrně věku a individuálních zvláštností - základní znalostia dovednosti uplatnitelné v každodenním životě, základní návyky a dovednosti upevňované stálým opakováním a procvičováním. Tím nejdůležitějším je připravit děti pro chvíli, kdy opustí DD a stanou se tak plně zodpovědnými sami za sebe. V rámci soustavné práce pedagogů, jejich důslednosti, vzájemné spolupráce, komunikace a důvěry vytváříme u dětí kladné vzorce chování. Vše je ale podmíněno láskou k tomuto povolání, neboť žádná květina nevyroste bez slunce a vláhy.

Komplexní výchovně vzdělávací činnost vycházející ze ŠVP je tedy soustředěna do tří oblastí (viz Rámcový roční plán výchovně vzdělávací činnosti):

1.      příprava na vyučování tj. příprava na povolání a s tím související schopnosti obstát na „trhu práce“,

      2.   příprava na samostatný život po ukončení pobytu v zařízení,

      3.   účelné využívání volného času zejména formou rozvoje zájmových aktivit.

 

Tyto oblasti se vzájemně prolínají a odrážejí se v programech rozvoje osobnosti každého (dále IPROD) dítěte individuálně.

ŠVP je podkladem pro každoroční tvorbu další pedagogické dokumentace, kterou tvoří:

·         Rámcový roční plán výchovně vzdělávací činnosti (je součástí ročního plánu práce) stanoví obecně úkoly v rámci jednotlivých výchovně vzdělávacích oblastí především pedagogickým pracovníkům včetně zodpovědnosti a termínů jejich plnění.

·         Roční plán výchovně vzdělávací činnosti zpracovaný již konkrétně pro každé dítě zvlášť je součástí programu rozvoje osobnosti každého dítěte a stanoví, čeho je nutno při práci s konkrétním dítětem dosáhnout v rámci jeho věkové kategorie v daném školním roce.

·         Měsíční plán výchovně vzdělávací činnosti, který je součástí knih denní evidence, určuje, jakých konkrétních cílů má dítě dosáhnout z hlediska svého rozvoje v daném kalendářním měsíci.

·         Týdenní program slouží k plánování konkrétních výchovně vzdělávacích a zájmových aktivit daného dítěte v konkrétních dnech příslušného týdne.

 

 Ze ŠVP vychází rovněž tvorba programu rozvoje osobnosti  každého dítěte. PROD je zpracován určeným klíčovým pracovníkem vždy po skončení adaptační fáze po přijetí dítěte do péče zařízení, a to pro danou věkovou kategorii a zahrnuje všechny oblasti, do nichž je výchovně vzdělávací práce s konkrétním dítětem včetně zisku klíčových kompetencí soustředěna. PROD je vždy písemně vyhodnocován 2x ročně. Pro děti s jakýmkoliv druhem postižení je obsah výchovně vzdělávací činnosti úměrně snížen tomuto handicapu. Dítě je prokazatelně seznámeno se svým PROD.

 Součástí PROD jsou pracovní listy ŠVP, které obsahují:

·         základní oblasti výchovně vzdělávací činnosti, 

·         průřezová témata

OSV  osobnostní a sociální výchova

VDO  výchova demokratického občana

MuV  multikulturní výchova

Me     mediální výchova

            Ev      environmentální výchova

·         konkrétní dílčí úkoly dané oblasti pro příslušnou věkovou kategorii,

·         přehled plnění klíčových kompetencí (uváděných ve zkratkách):

             O kompetence občanská

             SP kompetence sociální a personální

             K   kompetence komunikativní

             P   kompetence pracovní

             U   kompetence k učení

             ŘP kompetence k řešení problémů

 

Pracovní listy přesně vymezují konkrétní úkoly, které vedou k zisku příslušných kompetencí. Pro děti s jakýmkoliv postižením bude zde stanovená výchovně vzdělávací činnost snížena úměrně tomuto handicapu. Po ověření, zda děti porozuměly jim předaným poznatkům nebo zvládly praktickou činnost, zaznamenávají vychovatelé graficky v jednotlivých pracovních listech splnění příslušné „výchovy“, což vede na konci příslušného období k dosažení stanovených kompetencí. Pracovní listy jsou tak mj. přehledným dokumentem zaznamenávajícím jednak úroveň vědomostí a dovedností jednotlivých dětí, jednak plnění výchovně vzdělávacích úkolů jednotlivými vychovateli.

Součástí týdenních plánů jednotlivých rodinek jsou i témata z Minimálního preventivního programu a Plánu environmentální výchovy.

 Každodenně zpracovávaným a vyhodnocovaným dokumentem, jenž zaznamenává nejen přehled o počtech dětí dané rodinné skupiny, ale zejména přehled konkrétní činnosti celé rodinné skupiny včetně akcí, mimořádných událostí, projevů chování dětí v domově i ve škole a následných výchovných opatření, je kniha denní evidence. Vychovatelé do ní rovněž zaznamenávají plnění jednotlivých výchovně vzdělávacích úkolů konkrétních dětí (nikoliv jednotlivých kompetencí).

 

Formy vzdělávání

Formy vzdělání, které naše zařízení dětem poskytuje, jsou zejména:

·         Pravidelná činnost

je dána organizací dne dle Vnitřního řádu dětského domova:

osobní hygiena, úklid osobních věcí a společných prostor, péče o obuv a ošacení, příprava na vyučování, odběr a samostatná příprava stravy.

·         Nepravidelné, ale plánované akce

didaktické hry, výukové programy na PC, besedy, přednášky, exkurze, poznávací výlety, sportovní hry a soutěže

·         Spontánní aktivity

spontánních aktivity jsou závislé na místě, čase a zájmu jednotlivých dětí, které je realizují buď v době svého osobního volna, popř. u menších dětí i pod dohledem; jedná se zejména o klidové činnosti, hry, pohybové aktivity nebo aktivity pod dohledem pramenící z podnětu pedagogického pracovníka vykonávajícího dohled

·         Účast v projektech financovaných z jiných zdrojů

projekty zaměřené na  finanční gramotnost, příprava na samostatný život, jazykové vzdělávání, smysluplné trávení volného času (kroužky, sportovní oddíly).

 

vKlíčové kompetence

Při výchovné práci navazujeme na získané kompetence žáků  ve školní výuce. Jedná se o tyto kompetence, které jsou prostřednictvím volnočasových aktivit rozvíjeny a posilovány.

 

 1. Kompetence k učení
 2. Kompetence k řešení problémů
 3. Kompetence komunikativní
 4. Sociální a interpersonální kompetence
 5. Občanská kompetence
 6. Kompetence pracovní a trávení volného času

 

1.      Kompetence k učení

Všechny děti jsou vzdělávány ve školách, které odpovídají jejich schopnostem, mentální úrovni případně vyrovnávají některý z tělesných či smyslových handicapů. Dítě si uvědomuje důležitost vzdělání v souvislosti se situací na trhu práce a s možným dalším uplatněním. Je si vědomé toho, že vzdělaný člověk se lépe uplatní a je výše finančně ohodnocen než nevzdělaný jedinec. Po ukončení pobytu v DD má dítě pokud možno zvládnuté nejvyšší vzdělání podle svých rozumových schopností s přihlédnutím k individuálním fyzickým či psychickým zvláštnostem.

Dítě se učí s chutí a započatou práci dokončí, vybírá a využívá pro efektivní učení vhodné způsoby, umí kriticky zhodnotit své výkony, učí se spontánně, ale také vědomě, klade si otázky a hledá na ně odpovědi, všímá si souvislostí, získané poznatky uplatňuje v praktických situacích a v dalším učení.

 

2.      Kompetence k řešení problémů

Dítě v dětském domově vnímá problémové situace, rozpoznává problémy a hledá nejvhodnější způsob řešení. Učí se problém pochopit, přemýšlí o nesrovnalostech a jejich příčinách, plánuje řešení problému, hledá různé způsoby jejich řešení, shodné a odlišné znaky, ověřuje si prakticky správné řešení problémů. Rozlišuje správná a chybná řešení, je kreativní, dovede se přizpůsobit změnám – je flexibilní, svá rozhodnutí se učí obhájit a uvědomuje si zodpovědnost za svá rozhodnutí. Samostatně zvládá běžné životní situace a přiměřeně ke svým možnostem překonává menší či větší překážky. Děti přijímají důsledky svých rozhodnutí, nenechají se při řešení problému odradit nezdarem a dokážou přivolat pomoc v případě ohrožení vlastní nebo jiné osoby

 

3.      Kompetence komunikativní

 Dítě ovládá verbální i neverbální komunikaci, myšlenky, sdělení, otázky i odpovědi vyjadřuje vhodně formulovanými větami, umí vyjádřit vlastní názor, komunikuje bez ostychu s vrstevníky i dospělými a dovede naslouchat druhým. Vyjadřuje své kladné pocity ve vztahu k sobě i okolnímu prostředí řečí, gestem a dalšími prostředky. Dítě umí využít tištěné informace k rozvoji vlastních vědomostí, rozumí běžně užívaným textům, záznamům a obrazovým materiálům.

 

4.      Sociální a interpersonální kompetence

Dítě si uvědomuje svoje postavení ve společnosti v kolektivu ve vztahu k dospělým a v problematickém vztahu k vlastní rodině, snaží se posílit své sebevědomí poznáním a pochopením vlastní osoby. Dítě zná základní mravní hodnoty, orientuje se v nich a má osvojené základy slušného chování, respektuje pravidla práce v týmu a svými pracovními činnostmi ovlivňuje kvalitu společné práce, rozpoznává nevhodné a rizikové chování, uvědomuje si jeho možné důsledky. Dítě se orientuje v chování ke slabším jedincům, ví jak se chovat ke starým, případně postiženým lidem má vytvořeny návyky k pomoci slabším, případně nemocným lidem.

Dítě ví, že má právo na pomoc v případě psychického či fyzického týrání, a že tuto situaci nesmí tajit. Má možnost svěřit se bez přítomnosti další osoby vychovateli, soc. pracovníkovi státnímu zástupci, rodičům.Dítě se učí plánovat, organizovat, řídit a hodnotit, odhaduje rizika svých nápadů, k úkolům a povinnostem přistupuje odpovědně, samostatně rozhoduje o svých činnostech je za ně zodpovědný a nese důsledky, projevuje citlivost a ohleduplnost, rozpozná vhodné a nevhodné chování.

 

5.      Občanské kompetence

Dítě zná základní práva a povinnosti občanů, respektuje společenské normy a pravidla soužití, zvládá běžnou komunikaci s úřady, orientují se v pojmech šikana, rasismus, vandalismus, xenofobie a chápou nebezpečí těchto jevů. Dítě aktivně pečuje o své zdraví má povědomí o významu zdravého životního stylu, podílí se na ochraně životního prostředí. Dítě dokáže zvládnout situaci, při které je ohrožen lidský život, zdraví, nebo majetek.

Dítě si uvědomuje svá práva i práva druhých, vnímá nespravedlivost, agresivitu, šikanu a dovede se jim bránit. Chová se odpovědně, respektuje a posiluje sociální a kulturní prostředí, které je formováno tradičními, aktuálními i očekávanými hodnotami národa. Projevuje pozitivní postoj k uměleckým dílům a podílí se na rozvoji životního prostředí.

 

6.      Kompetence pracovní a trávení volného času

Dítě zvládá základní pracovní dovednosti, operace a postupy, rozšiřuje své komunikační schopnosti při kolektivní práci. V celém výchovném procesu a specializovaně potom v pracovní výchově si děti za pomoci pedagogů osvojují základní postupy při práci s dřevem, hlínou, kovem, textiliemi, plastickými hmotami, rozšiřují si vědomosti získané v pracovním vyučování, aby dokázaly uplatnit co nejširší škálu zvládnutých dovedností. Děti mají základní manuální dovednosti, dodržují zásady bezpečnosti, ochrany zdraví, hygieny práce, ochrany životního prostředí. Dítě je schopné koncentrace na pracovní výkon a jeho dokončení, má konkrétní představu o pracovních činnostech běžných profesí, vytváří si představu o možnostech svého budoucího pracovního uplatnění.

Dítě umí účelně trávit volný čas, orientuje se v možnostech jeho využití. Vybírá si zájmové činnosti podle svých dispozic, rozvíjí své zájmy v organizovaných i individuálních činnostech, rozvíjí schopnost aktivního trávení volného času, umí odmítnout nevhodné nabídky pro trávení volného času.

 

vTématické okruhy ŠVP

V rámci šesti klíčových kompetencí máme výchovně - vzdělávací činnosti rozděleny do sedmi tematických okruhů. Tematické okruhy jsou zařazeny do měsíčních a týdenních výchovně – vzdělávacích plánů v rámci „Ročního plánu výchovné práce“. Ty se pak postupně promítají do každé denní činnosti.

Tematické okruhy:

1.      Samostatnost a zdravý životní styl

2.      Sociální dovednosti

3.      Občanská a profesní orientace

4.      Umění a kultura

5.      Environmentální činnosti

6.      Motivačně – zájmové dovednosti

7.      Prevence sociálně – patologických jevů

 

Činnosti jednotlivých tematických okruhů:

 

1.      Samostatnost a zdravý životní styl

·         Každodenní hygiena – používání WC, kapesníku

·         Samostatné čištění zubů, mytí vlasů, česání

·         Používání kosmetických přípravků pro dívky a chlapce

·         Péče o pleť, úprava nehtů

·         Špatná hygiena – zdravotní a estetické důsledky

·         Oblékání – zapínání knoflíků, správný postup při oblékání

·         Obouvání – zavazování tkaniček

·         Výběr oděvu a obuvi - estetičnost, počasí

·         Základy módy, ceny oděvů a obuvi

·         Péče o oděv – praní v ruce, používání pračky, odstraňování skvrn, ukládání oděvu i dlouhodobější

·         Šití knoflíků, drobné opravy na prádle

·         Obsluha šicího stroje, žehlení prádla

·         Péče o obuv – čištění, ukládání, znalost velikostí

·         Rozdělení členů v domácnosti a jejich povinnosti – funkce z hlediska provozu

·         Příjmy a vydání v domácnosti – rovnováha mezi nimi (evidence dokladů)

·         Základní potřeby pro provoz domácnosti (voda, plyn, elektřina)

·         Základní vybavení domácnosti - spotřebiče

·         Pojištění domácnosti, zajištění její bezpečnosti

·         Způsoby bydlení a jeho získání (ceny nemovitostí – půjčky, hypotéky, účty, bankovnictví)

·         Placení služeb – inkaso, nájem

·         Základní prostředky k vaření, rozlišení zdravá a nezdravá výživa

·         Manipulace s kuchyňským nádobím a nářadím, ohněm

·         Skladování potravin, záruční lhůty, hygiena v kuchyni

·         Praktické dovednosti – krájení chleba, ovoce a zeleniny

·         Příprava oběda – polévky, hlavní jídlo (znalost příloh, rozdělení druhů masa, bezmasé pokrmy)- smažení, pečení, vaření, grilování, dušení

·         Práce s kuchařkou – s jednotkami měr a vah

·         Základní ošetření při onemocnění – měření teploty, přiložení náplasti, šátku, obvazu

·         Nejčastější nemoci dětí a jejich příznaky

·         Znalost základních tel. čísel 150, 155, 158, základních léčiv

·         Význam spánku, zdravé stravy, pohybu a odpočinku pro celkový rozvoj

·         První pomoc při šoku, úrazu, komplexní péče o nemocného

·         Zdravotní pojištění, samostatná návštěva lékaře (tel. číslo)

·         Spontánní aktivity – zahrnují každodenní individuální klidové činnosti před obědem, po obědě, při pobytu venku spontánní hry.

 

 1. Sociální dovednosti

·      Pozdrav a poděkování

·      Chování a vyjadřování v kolektivu, k dospělým a na veřejnosti

·      Pomoc starším lidem a mladším dětem

·      Chování v kině, v divadle, apod.

·      Zacházení s příborem, základy stolování

·      Slavnostní stolování, způsob servírování, správné sezení u stolu

·      Chování mezi mužem a ženou

·      Příchod do restaurace, usazení, objednání, placení

·      Tanec, absolvování tanečních

·      Rodina a sexuální výchova – vztahy dospívajících, první sexuální zkušenosti,        ochrana před nemocemi, početím

·      Hry na rozvoj sociálních dovedností

·      Osobní vycházky

·      Spoluspráva dětí

·      Návštěva sociální pracovnice

·      Návštěvy rodičů, členů rodiny

·      Návštěva dětí z jiné rodinné skupinky

·      Návštěvy s dětmi z jiných DD

·      Návštěva a styk s rodiči, pobyty u rodičů přes víkendy a prázdniny

 

3.      Občanská a profesní orientace

·         Znalost svého jména, příjmení, adresy, data narození

·         Pravidelná příprava na vyučování – zahrnujeme do ní didaktické hry, vypracovávání domácích úkolů, práci na PC, individuální pracovní listy k procvičování učiva

·         Logopedická cvičení

·         Kontrola školních pomůcek, aktovky, pouzdra   

·         Pomoc starších dětí mladším při přípravě do školy

·         Sledování písemné úpravy domácích úkolů

·         Procvičování probraného učiva

·         Základní lidská práva a povinnosti (dětí v péči DD)

·         Sociální péče – informace a základní přehled sociálních dávek

·         Praktický styk s jednotlivými orgány – MÚ, MěP, PČR, OÚ

·         Sepsání životopisu, žádosti

·         Povinnosti zaměstnance a zaměstnavatele, pracovní smlouva

·         Bydlení a ubytování – vztah majitel – podnájemník

·         Reklamace, stížnosti

·         Ukládaní os. Věcí, hraček a her, knih do knihovny

·         Obsluha vysavače, péče o květiny

·         Drobné opravy v domácnosti – rodinné skupince

·         Výměna lůžkovin, mytí oken, klepání koberců

·         Mytí a údržba koupelny, WC

·         Použití základních čistících prostředků

·         Mimořádné úklidy – při malování, stěhování

·         Základní dovednosti při natírání a malování

·         Znalost základních dopravních prostředků, značek

·         Zakoupení jízdenky, orientace v jízdním řádu

·         Odeslání pohledu, dopisu, doporučené zásilky

·         Telefonování, práce na PC, poslání e-mailu, komunikace elektronickou poštou

·         Vyřízení slevy jízdného

·         Zvládnout cestu do MŠ, ZŠ a zpět, poznat a pojmenovat budovy v okolí

·         Orientovat se na přechodech pro chodce

·         Seznámení se státní vlajkou, důležitými státními svátky v roce

·         Sledování tisku a informací z televize a internetu

·         Oslavy narozenin dětí

·         Kontakt s rodinou, psaní dopisů

·         Orientace v okolí domova

·         Seznámení dětí s křesťanskými svátky

·         Hospodaření s kapesným

 

 1. Umění a kultura

·         Udržování pořádku ve svých osobních věcech

·         Podílet se na výzdobě svého pokoje, učebny

·         Tematické kreslení – postavy z pohádek a filmů pro děti

·         Využití kresby malých dětí – malba na plátno

·         Míchání barev

·         Návštěva Galerie M+ M

·         Fotografování přírody

·         Návštěva muzea

·         Návštěva kina a divadla

·         Návštěva hradů a zámků (Hranický zámek, hrad Helfštýn, Kunzov, Drahotuch)

·         Četba knih a časopisů

·         Návštěva knihovny – „Noc s Andersenem“

·         Návštěva trhů (vánočních, velikonočních)

·         Návštěva informačního centra města

·         Návštěva koncertů- HDPS, Dechového orchestru

·         Připomínání významných osobností ČR

·         Tradice Vánoc a Velikonoc

·         Návštěva židovských památek Hranic

·         Vystoupení ke Dni matek (MŠ)

·         Návštěva Teplických aragonitových jeskyní, lázní Teplic nad Bečvou

·         Oslava svátku DĚTÍ

·         Poslech vážné hudby, koncertů v TV, na PC, DVD

 

 1. Enviromentální činnosti

·           Sběr odpadků v okolí DD

·           Třídění odpadu

·           Vycházka do lesa, sběr bylin, kaštanů, žaludů

·           Poznávání rostlin, stromů, zvířat

·           Orientace v terénu

·           Úklid zahrady, zahradního domku

·           Pomoc při sběru ovoce

·           Plení záhonků

·           Hrabání a úklid listí

·           Zalévání a péče o pokojové rostliny

·           Přesazování rostlin, řízkování

·           Umývání a ošetřování listů

·           Četba knih a časopisů o přírodě

·           Sběr ořechů na zahradě

·           Vyhledávání informací o přírodě v encyklopediích

·           Pozorování zvířat v jednotlivých ročních obdobích

·           Práce s odbornou literaturou

·           Povídání o ohrožených zvířatech a rostlinách

·           Hry v přírodě

·           Sběr přírodnin na výzdobu pokojů

·           Stavby ze sněhu na zahradě

·           Krmení ptáčků

·           Krmení zvěře v lese

·           Vycházka do zimní přírody, pozorování stop ve sněhu

·           Rozhovor o ekologii a jejího významu pro náš život

·           Pěstitelské práce na zahradě

·           Poznávání jarních květin

·           Pozorování probouzející se přírody

·           Úklid zahrady po zimním období

·           Seznamování s okolními pohořími (Oderské vrchy, Beskydy)

·           Rozeznávání ovocných stromů podle květenství

·           Práce s přírodninami

·           Návštěva farmy – poznávání mláďat

·           Návštěva ranče – jízda na koních

·           Povídání o vzniku hornin, rozeznávání základních druhů hornin

·           Sadba květin, zeleniny na záhonku

·           Péče o zahradní nábytek

·           Noc v přírodě – opékání špekáčků, noc pod širákem

·           Pozorování toku řeky Bečvy, sběr kamenů

·           Čištění studánek

 

 1. Motivačně – zájmové dovednosti

·         Celodenní výlety( ZOO, lanové centrum, Beskydy, jiný DD aj.)

·         Zájmové hry venku

·         Osobní vycházky dětí

·         Výběr zájmových kroužků konajících se mimo DD

·         Pravidelná docházka do zájmových kroužků

·         Poslech hudby

·         Hra na Orffovi nástroje

·         Hra a zpěv s kytarou

·         Hra na flétnu

·         Zpěv CD přehrávačem, podle not (koledy)

·         Moderní tanec – break-dance, hip-hop

·         Základy společenských tanců

·         Společenské a didaktické hry na učebně

·         Pečení koláče, buchty, chleba, cukroví k Vánocům, Velikonocům, na oslavy narozenin, aj.

·         Jízda na kolech, kolečkových bruslích, koloběžkách, skateboardech po dvoře

·         Údržba jízdních kol, lepení, aj.

·         Procvičování znalostí dopravních značek, silničního provozu

·         Výlety na kolech do okolí DD, Hranic

·         Míčové hry na hřišti

·         Plnění sportovních úkolů, soutěže na hřišti

·         Petangue, kroket

·         Tenis, líný tenis, badminton

·         Stolní tenis a fotbal

·         Turnaj v šipkách

·         Lyžování, běžkování

·         Sáňkování, bobování, stavění sněhulák a iglú

·         Návštěva krytého bazénu a sauny

·         Bojové hry v přírodě

·         Návštěva posilovny

·         Tělovýchovné chvilky

·         Práce s textilem – stříhání, lepení látek, stehování, strojové šití

·         Sledování TV, DVD, AV, PC při nepřízni počasí

·         Konstruktivní hry se stavebnicemi

·         Skládání puzzle, kostek

·         Práce s hlínou, modelování figurek, podle fantazie

·         Glazování keramiky

·         Kresba tuší

·         Niťová technika

·         Linoryt

·         Frotáž

·         Kresba rytá hřebíkem

·         Tupování

·         Malba temperou, pastelem

·         Kresba tužkou, rudkou, uhlem

·         Modelování s plastelínou, modelínou

·         Práce se sádrou – odlévání, otisky, aj.

·         Práce s papírem – rolování, motání

·         Výroba ručního papíru

·         Batikování

·         Ubrousková technika – na kameny, květináče, desky, aj.

·         Koláž z přírodnin, papíru, užitých předmětů

·         Výroba svíček z včelího vosku

·         Výroba dárků k Vánocům a Velikonocům – vánoční a velikonoční motivy

·         Vystřihování, lepení z papíru – procvičování jemné motoriky

·         Skládání z papíru - Origami

·         Výtvarné a estetické cítění v bytě

·         Malování kraslic, barvení vajec

·         Pečení velikonočního beránka

·         Technika drátováním

·         Výroba obrázku na stěnu

·         Rozhovory s dětmi o jejich přáních i problémech

·         Četba knih a časopisů dle vlastního výběru dětí

·         Příprava táborového ohně

·         Odpočinek a spontánní činnosti

 

 1. Prevence sociálně – patologických jevů (předcházení zejména následujícím rizikovým jevům)

·      Záškoláctví

·      Šikana, rasismus, xenofobie, vandalismus

·      Kriminalita a delikvence

·      Užívání návykových látek (tabák, alkohol, omamné a psychotropní látky)

·      Onemocnění HIV/AIDS a dalšími infekčními nemocemi souvisejícími     

     s užíváním návykových látek

·      Závislost na politickém a náboženském extremismu

·      Netolismus (virtuální drogy)

·      Patologické hráčství (gambling)

·      Domácí násilí

·      Týrání a zneužívání dětí, včetně komerčního sexuálního zneužívání

·      Ohrožování mravní výchovy mládeže

·      Poruch příjmu potravy (mentální bulimie, mentální anorexie)

·      Rozhovory s preventistou sociálně - patologických jevů                            

·      Beseda s policistou (ukázka zásahu policie)

·      Beseda se zdravotní sestrou (téma gynekologie, sexuality, neplánované    

    rodičovství, přenosné nemoci) 

·      Návštěva PEER centra

 

 

4.     Hodnocení dětí

 

Individuální program rozvoje osobnosti

 

Pedagogický pracovník určený ředitelem zařízení (klíčový pracovník dítěte) zpracuje program rozvoje osobnosti dítěte, s dítětem jej probere, zaznamená přání dítěte.  Současně ředitel zařízení zajistí, aby se s programem seznámili všichni pedagogičtí pracovníci zařízení. PROD a jeho plnění 2x ročně kontroluje a konzultuje s vychovateli vedoucí vychovatelka.

 

 

5.     Autoevaluace

 

V oblasti autoevaluace se sledují podmínky k výchovně - vzdělávací práci, spokojenost dětí, rodičů, soc. pracovníků, veřejnosti, učitelů dětí, dále spokojenost pracovníků domova, jejich možnosti dalšího vzdělávání, materiální podmínky k práci. Dále průběh výchovně - vzdělávací práce, řízení, úroveň profesních kompetencí pedagogických pracovníků, kvalitu jejich práce a spolupráce, tvořivost a flexibilutu, vzájemnou komunikaci. U dětí se sleduje úroveň vzdělávání, přípravy na samostatný život, vztah k vychovatelů, domovu i ostatním lidem. Mezi nástroje autoevaluace patří kontrolní činnost vedení, hospitace, pohovory, vyprávění, dotazníky.

 

 

 

Malé zamyšlení na závěr:

……. Je důležité, aby si z nás do života odnesli to důležité a správné. To, že se musí nejdřív stát rozkvetlou květinou, aby se k ní ostatní otočili nejen očima, ale i duší. Taková květina nevykvete všude, ale jen tam, kde je pro její růst a rozkvět dostatek světla, tepla a vláhy. To MY - LIDÉ, na rozdíl od květin můžeme ovlivnit….  A když ne v dětství, tak v dospělosti, kdy je za všechny své skutky opravdu zodpovědný každý sám. Stačí se nebát a vykročit každý den ke světlu – věřit, pro slunce – mít rád a vláhu – uskutečňovat.….. 

 

 

Příloha: Pracovní listy

 

 
www.stream-xnxx-porn.com